ઉંઘ ક્યાંથી આવે?


                       ઉંઘ ક્યાંથી આવે?

તાઃ ૩૦/૫/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવતાને મુકી ને નેવે, કરે હજારો એ કામ
સફળતા જ્યાં દુરભાગે,ત્યાં ઉંઘ ક્યાંથીઆવે?
                                          …….માનવતાને મુકીને.
રોજબરોજની ટેવપડી જ્યાં,સાચી રાહનાદીસે
કરતાં કામ સમજીને પુરા,રહે સદા એ અધુરા
મનથીમાને હાશથયુ ભઇ,ને જગમાં થશેનામ
કામકામમાં ફેર છે એવો,જે સમજે સાચો વીર
                                            …….માનવતાને મુકીને.
કાગળ પેનની પ્રીત નિરાળી જગમા છે દેખાય
સ્નેહ ભાવને પ્રેમ મળે,જ્યાં કૃપામાની થઇજાય
ચાલેકાગળપેન પાટાછોડી,ત્યાં બખાળા બહુથાય
ના પ્રીતમળે ના પ્રેમ,ભઇ મળે તિરસ્કારના વ્હેણ
                                                  …….માનવતાને મુકીને.

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: