જીભની ટેવ


                               જીભની ટેવ 

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગતપિતાની લીલા એવી,ના પારખે પામર જીવ
આનંદ ઉલ્લાસની લહેરમળે,જ્યાંસંભાળો તમે જીભ
                                        …….જગતપિતાની લીલા.
મારી જીભલડી છે એવી, ના ગમે ત્યાં ચાલે ભઇ
બબડવાની ના નાની ટેવ,કે ના ભાષણથી પ્રીત
જીભપર જ્યાં લગામ છે,ત્યાં સઘળુ તરી જવાય
મળે ન માગેલ પ્રેમ, ને હૈયા પણ ત્યાં ઠરી જાય
                                           …….જગતપિતાની લીલા.
જીવનની સરગમ નિરાળી,મળી ગયો મિત્રોનો પ્રેમ
સ્નેહભાવનેસાથેરાખતા,GSSના મળીગયામને હેત
નાશબ્દ મળેઆ જીભને,મળી જીવન જીવવાનીરીત
આદર આગમનના દ્વારે મને,જ્યોત મળી ગઇ જીભે
                                           …….જગતપિતાની લીલા.
લગામ જ્યાં હોય જીભને,ના ચાલે એ વાંકી ચુકી
લાગણી,પ્રીતને જીતમળેત્યાં,ને મળે દેહનેસન્માન
એક કહેતા મળેઅનેક જ્યાં,તેજીભ પવિત્ર કહેવાય
કૃપા,શાંન્તિ મળે જીવનમાં, ને ભાગે ચિંતાઓ દુર
                                              …….જગતપિતાની લીલા.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: