વાળની કરામત


                    વાળની કરામત

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવતા જેને વાર લાગે,પણ જતા ના લાગે વાર
કાળાહોય ત્યારે સુંદરલાગે,ધોળા થતાં મનદુભાય
જેનીજગતમાંથાય મરામત,તેવી વાળની કરામત
                      …… ભઇ તેને વાળની કરામત કહેવાય.
બાળપણમાં બાળકબુધ્ધિ પણ વાળનીવૃધ્ધિ થાય
આવેમાથે જ્યાં વાળ નાના,મા પાંથી પાડતીજાય
તેલ દીવેલનો સહવાસ મળે ત્યાં વાળ માથે થાય
                         ……..જે જોઇ માતા ખુબ પ્રેમે હરખાય.
જુવાનીના જોશમાં વાળની સ્ટાઇલ પણ બદલાય
પાંથીજાય સાઇડમાંને માથે ગુચ્છો મોટોથઇ જાય
ઉભરો આવતા જુસ્સામાં વાળને કાતરથી કતરાય
                          ……આ તો જુવાની નો જુસ્સો કહેવાય.
પચીસ,પાંત્રીસથી આગળચાલતા ઉંમરવધતીજાય
પોષણ આપતા ઘણા પ્રકારે તોય વાળ ખરતાથાય
બાળપણ પછી જુવાની વટાવી હવે માથે ટકલી થઇ
                       ……..ઉંમરની સાથે વાળની કરામત ભઇ.

——————————————————

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: