સંબંધ કેટલો


                           સંબંધ કેટલો

તાઃ૩૦/૫/૨૦૦૯                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ચાલે સીધી ગાડી જીવનની,
                         જ્યાં મહેનત સાચી  થાયઃ
એક કામની વિટંમણામાં,
                     બીજામાં સફળતા છે દેખાય;
મળી જાય સાચો જ્યાં ટેકો,
                   ત્યાં સંબંધ કેટલો છે સમજાય.
                                   ………ચાલે સીધી ગાડી.
વણ માગે જ્યાં મળે પ્રેમ,
                ને હાથમાં મળે જ્યાં બીજો હાથ;
આનંદ ઉભરે હૈયે એવો,
                       જે માનવતામાં છે  મહેંકાય;
જીવજગતમાં જન્મધરે જ્યાં,
                       બંધનની સાંકળ મળી જાય;
કેવા કોના બંધન મળશે,
                     જે જગમાં સંબંધથી સમજાય.
                                     ………ચાલે સીધી ગાડી.
પ્રભુ કૃપા ને પ્રભુ પ્રેમ એ,
                       જીવની ભક્તિ સંગે છે આવે;
મળશે દયા પરમાત્માની,
                      ત્યાં છુટશે જગની આ માયા;
જલાસાંઇની ભક્તિની રાહે,
                     મળશે કૃપા કરુણા આધારીની;
ના માગવી પડશે એ મળશે,
                    જ્યાં ઝંઝટ જન્મજીવની ટળશે.
                                      ………ચાલે સીધી ગાડી.

++++++=======+++++++++======+++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: