જીવ અને જગત


                       જીવ અને જગત

તાઃ૨૭/૬/૨૦૦૯                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કૃપા પ્રભુની એવી,ના જાણી શકે જીવ એવી
મળી જાય જગમાંહી,ના કહી શકાય એ કેવી
                                       …….કૃપા પ્રભુની એવી.
માયા મળે એ જીવને જાણે મળે જીવે પહેલી
ભક્તિ ભાવ જ્યાં આવે  ત્યાં લાવે જીવે હેલી
મંદમંદ લહેરમાં વરસેપ્રેમ ને આશીશ અનેરી
જગત અને જીવની એ અદભુત બનેછે સ્નેહી
                                         …….કૃપા પ્રભુની એવી.
મુક્તિના જ્યાં દ્વાર ખુલે ત્યાં આવે જીવે શાંન્તિ
ભક્તિનો સથવારો મળેત્યાંનાકરવીકોઇ વિનંતી
સંસારની સઘળી માયા જે વળગી જીવને ચાલે
છુટીજાય એ પળમાંજગે જ્યાં સાચીભક્તિ આવે
                                           …….કૃપા પ્રભુની એવી.

+++++++++++++++++++++++++++++=

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: