જગતની શાન, ગુજરાતી


                           જગતની શાન
                                             ગુજરાતી
 તાઃ૨૮/૬/૨૦૦૯                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગરણી લઇને ગાળવા નીકળ્યા જગતના નરને નાર
પાદડેપાંડદા પારખી લીધા પણ ના ગુજ્જુને પરખાય
એવા છીએ અમે ગુજરાતી જેની શાન જગે છે અનેક
                                                 …….ગરણી લઇને ગાળવા.
સ્નેહનો ભંડાર ભરેલો ને હૈયે પણ અનંત રહે છે હેત
માનવતાની જ્યાં વાત આવે ત્યાં પગલાં ભરે અનેક
ગળથુથીમાં સંસ્કાર ભરેલા ને મળેલ માબાપનો પ્રેમ
અંતકાળની ના રાહ એ જોતો પળ પળ પ્રભુથી પ્રીત
હિંમત રાખી મનથી કરતા ત્યાં સફળતા આવે દોડી
એવા છીએ અમે ગુજરાતી જેની શાન જગે છે અનેક
                                                    …….ગરણી લઇને ગાળવા.
સાગરનો ના સથવારો લેતા કે ના નદીનાજોતા વહેંણ
માર્ગ પણ મનથી કરીલેતા જ્યાં અડચણ આવે અનેક
ના હિંમતને કદી રોકતા કે ના ડગમગતા પડીએ પાછા
શ્રધ્ધારાખી પ્રેમમાં ત્યાં જલાસાઇની કૃપા મળે હરદ્વાર
બની સહારો જગત  જીવો નો ને ઉજ્વળજીવન કરીએ
એવા છીએ અમે ગુજરાતી જેની શાન જગે છે અનેક
                                                    …….ગરણી લઇને ગાળવા.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++