સમયના દરવાજા


                      સમયના દરવાજા

તાઃ૩૦/૯/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુણા કુદરતની થતાં, જીવને માનવ જન્મ મળે
સોપાન ઉજ્વળચઢીજતાં,સફળતાઆવી મળી રહે
                                     ………કરુણા કુદરતની થતાં.
બાળપણનુ વ્હાલ લેતા,પ્રીત માબાપની રહે મળી
પાપા પગલી પારખી લેતા,સ્નેહ હૈયે આવી મળે
ડગલુ માંડતાં પડીજાય ત્યાં,પ્રેમે બાળક  ઉભુ કરે
બેહાથપકડી બાથભરે,માબાપનોઉમળકો મળી રહે
                                       ……… કરુણા કુદરતની થતાં.
જુવાનીનાજ્યાં દ્વારખુલે,ત્યાં મહેનતઆવીઉભી રહે
મન લગનને સાથમાં રાખી હિંમત હૈયે આવી મળે
કરતાકામ પ્રેમથી ત્યાં,સમયના દરવાજા ખુલી રહે
મળે સફળતા ટાણેટાણે,ત્યાં પ્રેમમાબાપનો વર્ષીરહે
                                         ……..કરુણા કુદરતની થતાં.
જીંદગીની સાંકળ પકડતાં,ગૃહ સંસાર આવી મળે
એક હાથને સાથ મળે ત્યાં, જીવનની ગાડી ચાલે
કર્મબંધનના સથવારે,સમયે સંતાનનો સાથમળે
પ્રભુ પ્રેમની જ્યોત પકડતા જન્મ સફળ થઇ રહે
                                         ……..કરુણા કુદરતની થતાં.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

भगवान,ये क्या?


                        भगवान,ये क्या?

ताः३०/९/२००९                         प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जीस धरतीपे प्यार रखा था,आज वो उछल गया
रीस्तेनाते तुट गये,और पैसोका व्यवहार हो गया
                                         ………जीस धरतीपे प्यार.
देख रहा था कब से आके, बचपनसे जवानी तक 
मिलताथा हरपल प्यारयहां,जो अबकहीं चलागया
मन लगन और मानवताका, ना कहीं संकेत रहा
उछलकुद कर आये जवानी,ना कहीं संस्कार दीखे
सच्चा प्रेम आशीशमे था,जो अब कही भाग चला
                                           ………जीस धरतीपे प्यार.
माबापका प्यार और प्रभु कृपा,जीवसे भागी दुर
देखके बच्चोका व्यवहार,अब सपने हो जाते चुर
आंखमें पानी आ जाता,और हो जाते है मजबुर
ना किनारा देखपाते जीवनका,जो आंधीसे भरपुर
भगवान ये क्या हो गया, जग कुकर्मोमें चकचुर
                                           ……..जीस धरतीपे प्यार.

=================================

અંતરના દરવાજા


                        અંતરના દરવાજા

તાઃ૨૯/૯/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કામણગારી દુનીયામાં,ઘણા મળી જાય સથવાર
ક્યાંથી ક્યાં શોધવા જગમાં,નામળે કોઇ અણસાર
                                         …….. કામણગારી દુનીયામાં.
ચાર ડગલાં ચાલતા અવનીએ,મળી જાય સહવાસ
જીવનજીવન કરતાં જગમાં,દેહ હરપળ છે લબદાય
કુદરતની નજર પડતાં, મન ભક્તિ તરફ વળીજાય
સૃષ્ટિના આ સાગરમાં,અંતરના દરવાજા ખુલીજાય
                                             …….કામણગારી દુનીયામાં.
મર્કટમન ને દેહ દાનવનો,જ્યાં અંધારા ઘેરાઇ જાય
અવનીપરના અંધકારમાં,ઉજળા સોપાન ના દેખાય
સંસ્કારમળતાં લકીરમળે,જે દેહને સત્યના દે સોપાન
પ્રભુ કૃપાની આંગળીયે,અંતરના દરવાજા ખુલી જાય
                                             ……..કામણગારી દુનીયામાં.
સુખદુઃખની સાંકળ ના છુટે,માનવ દેહને વળગી લુંટે
ઉભરે ના અંતરનોપ્રેમ ક્યાંય,કે ના છુટે જગના મોહ
શક્તિના સથવારમાં ક્યાંય, લાગણી કે ના ઉભરેહેત
જીવનીમુક્તિજોતાંજગથી,અંતરનાદરવાજાખુલીજાય
                                             ……..કામણગારી દુનીયામાં.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

મનુષ્ય જન્મ


                          મનુષ્ય જન્મ

તાઃ૨૮/૯/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માણસાઇ મારી એવી,જેમાં માનવતા દેખાય
સરળતાની સૃષ્ટિમાં,સાચો પ્રેમ જગે કહેવાય
                                       ……..માણસાઇ મારી એવી.
સુખદુઃખના સાગર છે સૌને,ના કોઇથીએ છોડાય
નાનામોટા કે સાધુફકીરને,સાથે જ વળગી જાય
કરતા કામ જગમાં એવા,જ્યાં પ્રેમ વરસી જાય
એવી ભાવના વૃત્તિ સાચી,ને પરમાત્મા હરખાય
                                        ……..માણસાઇ મારી એવી.
મળશે માયા જીવ સાથે,મમતાનો ભરેલ ખજાનો
ભાગી શકશે ના દેહ કોઇ,જે આવે જીવ અવનીએ
સાથ અને સહકારના બારણે,પ્રભુ પધારે હરવાર
માણસાઇની એરીતનિરાળી,જ્યાંમળે પ્રભુનીપ્રીત
                                          …….માણસાઇ મારી એવી.

***********************************

મા,મમતા ને માયા


                         મા,મમતા ને માયા

તાઃ૨૮/૯/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ સફળ થઇજાય,જ્યાં માની કૃપા મળીજાય
મમતાનો અણસાર મળે,ત્યાં સ્નેહ ઉભરાઇ જાય
માણી લેતા મોહ જગે,ભઇ માયાછે વળગી જાય
નાછુટે આકાયા જગથી,જ્યાં સઘળુ લુંટાઇ જાય
                                        ……. જન્મ સફળ થઇ જાય.
સંતાન થતાં માબાપના,શોધવો ના સંતાન પ્રેમ
મળીજાય માનવતાએ,જ્યાં સંસ્કાર સિંચન થાય
કુદરતનીએ અજબલીલા,કે માયામમતા લહેરાય
પાવન જગમાં જીવદીસે,જ્યાં પ્રભુ પ્રીતથઇજાય
                                          ……. જન્મ સફળ થઇ જાય.
માની લાગણી મળી જશે, સંતાન બની રહેવાય
મમતાનીપ્રીતના શોધવીપડે,ને દેહ ઉજ્વળથાય
સકળસૃષ્ટિમાં ન્યારી એવી,માયા જો વળગીજાય
જીવ જગતમાં દેહપામી,ઘડી ઘડી જન્મે ભટકાય
                                           ……. જન્મ સફળ થઇ જાય.

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

ભુખનો ભંડાર


                           ભુખનો ભંડાર

તાઃ૨૮/૯/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહ  મળે જીવને અવનીએ, જન્મ મળ્યો કહેવાય
પશુ,પક્ષી,પ્રાણી કે માનવ,જગે દેહ ધરી હરખાય 
                                    ……..દેહ  મળે જીવને અવનીએ.
ઉજ્વળતાના સોપાનમળે,જ્યાં મળે માનવદેહ જગે
જન્મ મૃત્યુના બંધન જીવના,પ્રભુ કૃપાએ ટળી જાય
દેહને સંબંધ છે વળગેલો,ના કોઇથી જગમાં એ છુટે
પામેમુક્તિ જીવઅવનીએ,રહેજ્યાંપ્રભુ ભક્તિની ભુખ
                                    ………દેહ  મળે જીવને અવનીએ.
પશુ પક્ષીની વૃત્તિના કોઇ, જીવન જગમાં જીવી રહે
દેહની એવી સૃષ્ટિ જગતમાં, ભુખ સૌને વળગી રહે
અન્નભુખ ને પ્રેમભુખ છે એવી,નાના મોટા દેહે મળે
અવનીનાઅવતાર પરજીવને,ભુખનોભંડાર મળીરહે
                                     ………દેહ  મળે જીવને અવનીએ.
પિતા પુત્ર ને ભાઇ બહેન,સાથે સંબંધીઓનો સહવાસ
ઉજ્વળ માનવ જીવનથાય,જ્યાં મળેપ્રેમનો અણસાર
પાવનધરતી જગમાં છે,જ્યાંલીધો નારાયણે અવતાર
રામકૃષ્ણના નામની ભુખ,છે જન્મ સફળ જગનો જરુર
                                       ………દેહ  મળે જીવને અવનીએ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

નવલી રાતો


                         નવલી રાતો

તાઃ૨૭/૯/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નવરાત્રીના નવદીવસ,મા પુંજન અર્ચન થાય
કૃપા પામવા માડી તારી,રાત્રીએ ગરબા ગવાય
                                   …….નવરાત્રીના નવદીવસ.
નરનારીમાં  ઉમંગ   આવે, ને પ્રેમે ભક્તિ  થાય
આવજો માડી આંગણેઅમારે,દેવા ભક્તિ સાથ
ભક્તિ કરીએ પ્રેમ ભાવથી, રાખજે માડી લાજ
સાચી રાહે ચાલવા માડી ,રહે જો હરપળ સાથ
                                  ……..નવરાત્રીના નવદીવસ.
ગરબે ઘુમતી નાર જ્યાં,ત્યાં રાત નવલી થાય
માતા તારી કરુણા પામતી,સુહાગીણી ખુશથાય
ભાગ્યાના ભારને દુર કરી,ઉજ્વળ જીવન થાય
મળી જાય પ્રેમ નવરાતે,જીંદગી પાવન થાય
                                   ……..નવરાત્રીના નવદીવસ.
ગુણલા ગાતા ગરબે ઘુમતા,નવરાત્રી ઉજવાય
દશેરાના પાવનદીને,કુકર્મોને જગથી દુરકરાય
પ્રભુ રામની કૃપા પામવા, રાવણ દહન થાય
સદમતી મળતા જીવને,જગથી ઉધ્ધાર થાય
                                 ……..નવરાત્રીના નવદીવસ.

 ===================================

બારણુ ક્યાં છે?


                      બારણુ ક્યાં છે?

તાઃ૨૩/૯/૨૦૦૯                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવદેહ પામી જીવને,જગતમાં મળી જાય સોપાન
પ્રાર્થનાના સહવાસમાં,પ્રભુ કૃપાએ શાંન્તિ મળી જાય
                                         ……..માનવદેહ પામી જીવને.
તક મળે ત્યાં જીવને, જ્યાં માનવ જન્મ મળી જાય
પકડી સાચી રાહને જીવનમાં,જન્મ સફળ થઇ જાય
પ્રભુ ભક્તિમાં પામી પ્રેમ, માનવતા મહેંકી જ જાય
જન્મ સફળ થઇજાય,જ્યાં બારણુ ભક્તિનું મળીજાય
                                       ……….માનવદેહ પામી જીવને.
સંતાનનો સહવાસ થતાં,કરુણા સ્નેહ આપી ને જાય
સંસારની સીડી ચઢતાં, પ્રેમ પતિપત્ની ને સમજાય
આતુરતાનો અંત આવતા,સહવાસ સંતાનનો થાય
આવી આંગણે સદારહે,જ્યાં પ્રેમનુ બારણુ ખુલીજાય
                                            …….માનવદેહ પામી જીવને.
ઉંચનીચના સોપાનજોતાં,દ્વેષને ઇર્ષા સાથે આવીજાય
જીવને જ્યાંદેખાય ઉજ્વળતા,ત્યાં ઇર્ષા જ મળી જાય
દ્વેષ આવે અંતરથી ત્યાં, જ્યાં માનવતા ચાલી જાય
પૃથ્વીપરની આ સીડીએ,બારણે ઇર્ષા દ્વેષ આવી જાય
                                              …….માનવદેહ પામી જીવને.
સ્વર્ગ નર્કના એ દરવાજા,જીવને દેહ મુકતા જ  દેખાય
માનવ જીવન છુટતાં અંતે, જીવની વૃત્તિએ તે ખોલાય
કર્મબંધન આવે છે સાથે,જ્યાં અવનીએ દેહ છે મુકાય
આગળ જીવેત્યાં જાવુ,સત્કર્મે બારણુ સ્વર્ગનુ ખુલીજાય
                                              ……..માનવદેહ પામી જીવને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

વિચાર,વહેતી ગંગા


                      વિચાર,વહેતી ગંગા

તાઃ૨૩/૯/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નીર ગંગા જમુનાના જગતમાં,અમૃત છે કહેવાય
સ્નેહદેતા પવિત્ર વિચારે,માનવજીવનછે મહેંકાય
                                           ……..નીર ગંગા જમુનાના.
માનવતાના  દરેક સોપાને, પ્રેમ પ્રેમજ છે દેખાય
સ્નેહ સાગર ભરી રહે ,ને સદા શિતળતા સહેવાય
મનમંદીરના બારણેઆવી,પ્રેમ ખોબેખોબે લઇજાય
ઉમંગને ના ઓવારો આવે,કે સ્નેહ પણ ઓછોથાય
                                           ……..નીર ગંગા જમુનાના.
કુદરતની અજબલીલા, ના કૃપા કદી જોઇ શકાય
આવી મળી જાય માનવને,ના તેનાથી સમજાય
કરતા વિચાર ભક્તિ ભાવથી, સ્નેહ સદા લહેરાય
ગંગા જમુનાના નીરજાણે,વાણી વિચારે મળીજાય
                                             ……..નીર ગંગા જમુનાના.
પ્રભુકૃપાને પામવા કાજે,મંદીર મસ્જીદમાં સૌ જાય
સરળતાનો સહવાસ મળતા,પ્રભુ ઘરમાં આવીજાય
પ્રેમનીલહેર આવી જીવનને,અમૃત પ્રેમે આપીજાય
મળે માનવીને માનવતા,ત્યાં જીવ સદગતીએજાય
                                               …….નીર ગંગા જમુનાના.

===================================

સંબંધ શીતળતાનો


                     સંબંધ  શીતળતાનો

તાઃ૨૧/૯/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શીતળ વાયરો ને શીતળ પ્રેમ,સ્નેહ  આપી  જાય
મનમાં મળે ઉમંગ અનેરો, ને જીવન મહેંકી જાય
                                              ……..શીતળ વાયરો ને.
આવજો આંગણે પ્રેમ લઇને. સ્નેહ મળશે અનેરો
મહેંક માનવતાની મળશે,નેઉજ્વળ જીવન સંગે
મુક્તિ મળશે માગણીઓથી,સ્નેહ ઉભરશે મનથી
જ્યાં શાંન્તિ આવશેદોડી,ને ભાગશે લોભ તમથી
                                               ……. શીતળ વાયરો ને.
પ્રેમની પાંપણ ખોલતા,કુદરતનીમળશે શીતળતા
શાંન્તિનોઉભરો આવશેદોડી,લઇને સાથે માનવતા
મનમાં ઉમંગ તનમાં સ્નેહ,આંખોને મળે અણસાર
પ્રેમઅને વાયરાની શીતળતા,લઇ આવે ભગવાન
                                                ……. શીતળ વાયરો ને.

=================================