લગાર દ્રષ્ટિ


                               લગાર દ્રષ્ટિ

તાઃ૧૪/૯/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દ્રષ્ટિ જગમાં છે નિરાળી,અસર છે તેની અનેક
ભક્તિની જો દ્રષ્ટિ પડે,તો જીવનપણ મહેંકે છેક
                                    ………દ્રષ્ટિ જગમાં છે નિરાળી.
પડે સંતાને માબાપની,તો જન્મ સફળ થઇ જાય
ડગલેપગલે પ્રેમ જ મળે,ને સરળ સફળતા થાય
વ્યાધીઓને મુકી પાછળ,શાંન્તિ સદા મળી જાય
જીવનનેમળે સોપાન સરળ,માબાપનેઆનંદથાય
                                     ………દ્રષ્ટિ જગમાં છે નિરાળી.
મિત્રતાની દ્રષ્ટિનિરાળી,પડીજાય મિત્રપર લગાર
મળી જાય સહકાર સાથે,જ્યાં વ્યાધીદેખે પળવાર
હાથ ઝાલીને ઉભા રહે,ને કમરે ટેકો સદા દઇ જાય
જુવાનીના બારણે સાચો,સહારોજીવનમાંઆવીજાય
                                     ……….દ્રષ્ટિ જગમાં છે નિરાળી.
જોશ મોહને કાયાનાબંધન,જગે દેહમળે મળીજાય
લગારદ્રષ્ટિ પડે સાચા સંતની,મોહમાયા ટળી જાય
ડગલે પગલે જીવ જાગે,ના મતી ખોટી થઇ વર્તાય
પરમાત્માની દ્રષ્ટિ નીરાળી,મુક્તિનો માર્ગ છેદેખાય
                                       ………દ્રષ્ટિ જગમાં છે નિરાળી.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!