ભાગ્યની ભીખ


                             ભાગ્યની ભીખ

તાઃ૧૮/૯/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દમડી,દયાને દાનની જગમાં કિંમત છે
             જીવને જગતમાં જીવવાની એમાં હિંમત છે
                                                  …….દમડી,દયાને દાનની.

દુનીયાની દોરી સંભાળવા દમડીનો ડંકો છે
            પૃથ્વી પરના કામમાં સઘળું જ તેમાં છે
અવની પરના આગમનમાં ના એંધાણ છે
            મળી જાય દમડી જીવનમાં તેની વાહવાહ છે.
                                                  …….દમડી,દયાને દાનની.

દયા જગતમાં પામવા પ્રભુને વંદન છે
           કરુણાસાગરની અજબલીલા મોટી જગમાં છે
કોણ ક્યારે કેવીરીતે પામીજાય દયા જીવે
           આવી અવનીએ મળે દયા તો તેનો ઉધ્ધાર છે
                                                  …….દમડી,દયાને દાનની.

કુદરત કેરા ન્યાયમાં ના કોઇ ભેદભાવ છે
          મળતી માયા મોહ જીવે જો તેમાં જડે જ્યોત 
જીવની જગેના ખોટ જ્યાં મોહમાયા દાનકરે
          સૃષ્ટિનીમળે અપારલીલા સંગે જીવના અંતેરહે
                                                   …….દમડી,દયાને દાનની.

=======================================