ભુખનો ભંડાર


                           ભુખનો ભંડાર

તાઃ૨૮/૯/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહ  મળે જીવને અવનીએ, જન્મ મળ્યો કહેવાય
પશુ,પક્ષી,પ્રાણી કે માનવ,જગે દેહ ધરી હરખાય 
                                    ……..દેહ  મળે જીવને અવનીએ.
ઉજ્વળતાના સોપાનમળે,જ્યાં મળે માનવદેહ જગે
જન્મ મૃત્યુના બંધન જીવના,પ્રભુ કૃપાએ ટળી જાય
દેહને સંબંધ છે વળગેલો,ના કોઇથી જગમાં એ છુટે
પામેમુક્તિ જીવઅવનીએ,રહેજ્યાંપ્રભુ ભક્તિની ભુખ
                                    ………દેહ  મળે જીવને અવનીએ.
પશુ પક્ષીની વૃત્તિના કોઇ, જીવન જગમાં જીવી રહે
દેહની એવી સૃષ્ટિ જગતમાં, ભુખ સૌને વળગી રહે
અન્નભુખ ને પ્રેમભુખ છે એવી,નાના મોટા દેહે મળે
અવનીનાઅવતાર પરજીવને,ભુખનોભંડાર મળીરહે
                                     ………દેહ  મળે જીવને અવનીએ.
પિતા પુત્ર ને ભાઇ બહેન,સાથે સંબંધીઓનો સહવાસ
ઉજ્વળ માનવ જીવનથાય,જ્યાં મળેપ્રેમનો અણસાર
પાવનધરતી જગમાં છે,જ્યાંલીધો નારાયણે અવતાર
રામકૃષ્ણના નામની ભુખ,છે જન્મ સફળ જગનો જરુર
                                       ………દેહ  મળે જીવને અવનીએ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: