સમયના દરવાજા


                      સમયના દરવાજા

તાઃ૩૦/૯/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુણા કુદરતની થતાં, જીવને માનવ જન્મ મળે
સોપાન ઉજ્વળચઢીજતાં,સફળતાઆવી મળી રહે
                                     ………કરુણા કુદરતની થતાં.
બાળપણનુ વ્હાલ લેતા,પ્રીત માબાપની રહે મળી
પાપા પગલી પારખી લેતા,સ્નેહ હૈયે આવી મળે
ડગલુ માંડતાં પડીજાય ત્યાં,પ્રેમે બાળક  ઉભુ કરે
બેહાથપકડી બાથભરે,માબાપનોઉમળકો મળી રહે
                                       ……… કરુણા કુદરતની થતાં.
જુવાનીનાજ્યાં દ્વારખુલે,ત્યાં મહેનતઆવીઉભી રહે
મન લગનને સાથમાં રાખી હિંમત હૈયે આવી મળે
કરતાકામ પ્રેમથી ત્યાં,સમયના દરવાજા ખુલી રહે
મળે સફળતા ટાણેટાણે,ત્યાં પ્રેમમાબાપનો વર્ષીરહે
                                         ……..કરુણા કુદરતની થતાં.
જીંદગીની સાંકળ પકડતાં,ગૃહ સંસાર આવી મળે
એક હાથને સાથ મળે ત્યાં, જીવનની ગાડી ચાલે
કર્મબંધનના સથવારે,સમયે સંતાનનો સાથમળે
પ્રભુ પ્રેમની જ્યોત પકડતા જન્મ સફળ થઇ રહે
                                         ……..કરુણા કુદરતની થતાં.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: