મન કહે


                               મન કહે

તાઃ૭/૧૧/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દીલમાં પ્રેમ રાખજે
                    ઉભરોના છલકાય

લગામ ઘોડાને બાંધજે
                      સાચી કેડીએ રહેવાય

મિત્રોને સંગ રાખજે
                      તકલીફોથી છુટાય

પ્રભુનુ શરણુ રાખજે
                       જીવતર સચવાઇ જાય

મહેનત મનથી કરજે
                       સફળતા સંગ ચાલશે

પ્રકૃતીને તુ પારખજે
                     ભીતિ તનથી ભાગશે.

ભણતરને પારખજે
                    જીવનના સોપાન મહેંકશે

કિર્તી ક્યાંકથી આવશે
                    જીવન ઉજ્વળ લાગશે

પારકાને પારખજે
                   શાંન્તિ દોડતી આવશે

========================

કામ,કર્મ અને વર્તન


                      કામ,કર્મ અને વર્તન

તાઃ૭/૧૧/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીંદગીની માનવીમાં સમયે, ઝેર અમૃત મળી જાય
કામ,કર્મ ને વર્તનસાચવતા,આ જીવન પાવન થાય
                                  …….જીંદગીની માનવીમાં સમયે.
દેહ મળતા અવનીએ, જીંદગીમાં કામ આવી જાય
સમજી વિચારી કરી લેતા,સફળતાનો આનંદ થાય
અવનીપર ના બંધનમાં,સમજી વિચારી તરી જાય
શાંન્તિનો સહવાસ પણ મળે,ને જીવન ધન્ય થાય
                                ………જીંદગીની માનવીમાં સમયે.
કર્મ છે સંસારનો પાયો, સંસ્કાર સિંચનમાં સહવાય
ભક્તિનો સાથલેતાં જીવનમાં,માનવતા મળી જાય
ડગલુ માંડતા દેખાવ નાઆવે,ત્યાં પ્રેમ આવીજાય
કર્મના બંધન છે જીવ સગપણ,મૃત્યુ એ મળી જાય
                                  …….જીંદગીની માનવીમાં સમયે.
બાળપણ જુવાની સાચવતા,વડીલો  ખુબ હરખાય
આદરમાન ને વળગી રહેતા,પ્રભુ કૃપા મળી જાય
વર્તનનીસાંકળછે ઉત્તમ,જગતમાં પ્રેમને મેળવાય
પરમાત્માની દયા મળે,ત્યાં  જીવનો ઉધ્ધાર થાય
                                  ……..જીંદગીની માનવીમાં સમયે.

*********************************************

આંસુ આંખના


                            આંસુ આંખના

તાઃ૭/૧૧/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીંદગી અને જીવન, એ તો કૃપા થકી મળી જાય
સફળ સાર્થક બનીરહે એ,જ્યાં પ્રેમથી ભક્તિ થાય
                                                   …….જીંદગી અને જીવન.
પ્રેમ  માતાનો પામવાને, બાળક  ઉંવાઉંવા કરી જાય
ગોદમાં લઇ સંતાનને, માતાનુ વ્હાલ ત્યાં મળી જાય
પાપા પગલી જોઇ,મા ની આંખમાં આંસુ આવી જાય
સરળ રહેલ સંસારમાં,સાચાપ્રેમના બંધન મળી જાય
                                                   ……..જીંદગી અને જીવન.
પ્રેમનીસાંકળ મળી જતાં,જગમાંપ્રેમ સાચો મળી જાય
હૈયામાં એ ઉભરાય એવો,જે કોઇથી ના સમજી લેવાય
શબ્દનો ના સહારોમળે,કે નારહે દુનિયામાં કોઇ  દેખાવ
મિત્રતાના સહવાસમાં,આંખમાં પ્રેમનાઆંસુ આવીજાય
                                                    ……..જીંદગી અને જીવન.
દેહ મળતા અવનીએ,લોહીના બંધન જીવનેમળી જાય
સગા સંબંધીઓના બંધનમાં,દેહને  અવસર મળી જાય
જન્મ અને મૄત્યુનો અણસાર, જીવના બંધનથી લેવાય
અવસરઆગમન વિદાયનોજોતા,આંખ આંસુથીઉભરાય
                                                    ………જીંદગી અને જીવન.

=+_+_+_+_+_+_+_+_+_++_+_+_+_+_+_+_+_+=