મગનનું લગન


                          મગનનું લગન  

તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૦૯                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અરે ઢોલ નગારા વાગે,ને સાથે ગામ લોકો સૌ નાચે
શરણાઇનાસુરપણસાજે,મારા મગનનુ લગનછે આજે
                                           મારા મગનનુ લગન છે આજે
                                              ………..અરે ઢોલ નગારા વાગે.
ગામની છોકરીઓ ગરબે ઘુમતી,ને છોકરાં રાસ રમતા
અરે જુવાનીનુ જોર દેખાતું,ને સૌ મનદઇ પ્રસંગ મ્હાણે
મારો પોયરો બુધ્ધી વાળો,ભઇ શહેરની પોયરી લાવ્યો
ના મટકા કે ના લટકા જોયા,સંસ્કાર ભરેલીલઇ આવ્યો
                                    એવા  મારા મગનનુ લગન છે આજે
                                                 ………..અરે ઢોલ નગારા વાગે.
માની લીધી લાગણી પેલી,ને વ્હાલ લીધો દાદાદાદીનો
પગે લાગતો આવી જ્યારે,ઉભરો દીલનો આવતો દોડી
પોયરા મારાએ પ્રેમ લીધો,જે માગે જગમાં ના કોઇથી
ગાંમ આખુ આવ્યુ આજે,માણવા લગન મગનનુ જલ્દી
                                    વ્હાલા મારા મગનનુ લગન છે આજે
                                                   ………..અરે ઢોલ નગારા વાગે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: