મળતો પ્રેમ


                               મળતો પ્રેમ

તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નામ ગામની ના વ્યાધી,જેને ભક્તિએ લાગે પ્રેમ
નામાયા કે મમતાલાગે,ને પ્રેમજીવને મળવાઆવે
                                        ………નામ ગામની ના વ્યાધી.
ભક્તિની જ્યાં પકડીકેડી,સાર્થક જીવન મળતુ જાય
સંસારનીસાંકળ છે ન્યારી,સ્નેહલઇને ચાલતી જ્યારે
પ્રેમ એ છે કૃપા પ્રભુની,ના જગમાં માગણી કોઇથી
આશીર્વાદની વર્ષા આવે,મળતો પ્રેમ જગમાં જ્યારે
                                        ………નામ ગામની ના વ્યાધી.
વાણી વર્તન સાચવતાં,મળે માબાપ સંતાનનોપ્રેમ
ઉજ્વળ કેડી દીસે જીવને, ને સાથ સદા સહકાર રહે
ના ટેકાની માગણીરહે,જ્યાં મળીજાય સાચો સંગાથ
મળતો પ્રેમ જ્યાં દીલથી,ત્યાંદીલદરીયા જેવુ થાય
                                       ……….નામ ગામની ના વ્યાધી.
અપેક્ષા ને ઉપેક્ષા સંગે ચાલે, જ્યાં આવે ઇર્ષા દ્વેષ
ડગલે પગલે ઠોકર વાગે, ને મનમાં મુઝવણ થાય
જગત લાગે એકલું આજે,જ્યાં પ્રેમ શોધવા આવો
લ્હાવો લો જ્યાંઅભિમાનનો,ત્યાં કોઇ સંગેના આવે
                                        ………નામ ગામની ના વ્યાધી.

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

ગઇકાલ અને આવતીકાલ


                  ગઇકાલ અને આવતીકાલ

તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવના જગતમાં આ બે બંધન,
                  એક ગઇકાલ ને બીજી આવતીકાલ.
ગઇકાલના સંબંધ દેહના દીસે,
                 ને આવતી કાલના જીવને સહવાય.
                                  ……….જીવના જગતમાં આ બે.
દેહના બંધન જગમાં ફરતાં,
                     જે ભવિષ્યની કેડીએ લઇ જાય;
સંબંધ દેહનો ગઇ કાલનો,
                    જે જગે આવતી કાલે જ દેખાય;
છુપાવવાની લાખ કોશીશે,
                    ના જગમાં કોઇથી એ છુપાવાય.
                                …………જીવના જગતમાં આ બે.
પરમાત્માની ભક્તિ કરતાં,
                  આવતીકાલને ઉજ્વળ બનાવાય;
જલાસાંઇની ભક્તિ કરતાં,
                        સંસારી જીવન મહેંકી જાય;
અલખની ના જરુર આ દેહને,
                      એ તો પારકે રસ્તે દોરી જાય.
                                    ……..જીવના જગતમાં આ બે.
ગઇકાલ ને આવતીકાલને વિસરી,
                     આજને પકડી જો ચાલી જાવ;
ઉજ્વળ આવતીકાલ થશે,
                        ને ભવિષ્યે હરખાઇ જવાય;
મહેનત સાચા મનની આજે,
                        સફળતાના સોપાન દે કાલે.
                                   ………જીવના જગતમાં આ બે.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

સ્નેહનો સાગર


                            સ્નેહનો સાગર

તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૦૯                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બારણાં ઘરનાં ખુલી જાય,જ્યાં મળતી પ્રેમની લહેરો
આંગણેઆવે વ્હાલાજીવો,ત્યાંબને જીવ જગમાં અનેરો
                                           ………બારણાં ઘરનાં ખુલી જાય.
માનવ દેહને માયા માનવીની, સંબંધથી મળી જાય
સાચવી ચાલતા જગમાંરહેતા,સ્નેહમળે સૌનો અનેરો
પળપળ સાથ મળે જીવનમાં,પ્રેમની વર્ષા પણ થાય
ચારે કોરથી પ્રેમમળે,ત્યાં સાગર સ્નેહનો ઉભરાઇજાય
                                         ……….બારણાં ઘરનાં ખુલી જાય.
જીવનો સંબંધ  દેહમાંદીસે,પ્રાણી પશુ કે માનવીરીતે
સંસ્કારનુ સિંચન માનવીમાં,ના બીજા કોઇ દેહે દીસે
પ્રેમજીવનમાં જીવનેકરતાં,લાગશેપ્રેમનાસાગરફરતા
દેહનીના અપેક્ષાજગમાં,સ્નેહ જીવનમાંપ્રેમથીમળતાં
                                         ………બારણાં ઘરનાં ખુલી જાય.
સ્નેહમળે જ્યાં સાચો દીલથી,ખોલે ઉજ્વળતાના દ્વાર
દેહ ધરેલ જીવને મહેંક મળે,જ્યાં સ્નેહ જઆવી જાય
વર્તન પળપળનેપારખે,ત્યાં સ્નેહનોસાગર મળી જાય
સાર્થક જન્મ શ્રધ્ધાએથાય,જે પવિત્રપ્રેમ આપી જાય
                                             …………બારણાં ઘરનાં ખુલી જાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ભક્તિનુ સુખ


                              ભક્તિનુ સુખ

તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૦૯                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિ,પુંજા,પ્રેમને વર્તન,પ્રભુ કૃપાએ જીવને અર્પણ
સંસ્કારના મળતા સિંચન,મટીજાય ભવભવના બંધન
                                      ………..ભક્તિ,પુંજા,પ્રેમને વર્તન.
માનવદેહ પર દ્રષ્ટિ પ્રભુની,ભક્તિ સાચી એ દેખાય
પળને પારખીલેતા મન,મળીજાય ભક્તિનુ સગપણ
મતીમળે માબાપનાપ્રેમે,પવિત્ર જીવન એ જીવ દેખે
મનથી કરતાં પ્રભુનીભક્તિ,મળી જાય જીવને મુક્તિ
                                        ……….ભક્તિ,પુંજા,પ્રેમને વર્તન.
પુંજા એ તો પ્રેમ પ્રભુથી,નિશદીન પ્રભુથી એ થાય
સાચી કેડીમળે જીવનને,જ્યાં સંત જલાસાંઇ ભજાય
મુક્તિનાએ માર્ગનીરીત,મળેજ્યાં પ્રભુથી સાચીપ્રીત
પુંજનઅર્ચન કરતાંઘરમાં,મળીજાયપ્રેમપ્રભુનોપળમાં
                                       ………..ભક્તિ,પુંજા,પ્રેમને વર્તન.
પ્રેમજગતમાં પ્રભુથીકરવો,મળશે જીવનેઅખંડ લ્હાવો
સાચા પ્રેમનીરીત મનથી,ના દેખાવનીછે કોઇ પ્રકૃતિ
આવી આંગણે પ્રભુપધારે,જીવથીમળે જ્યાં સાચોપ્રેમ
વર્તન એતો દેહની દોરી,જીવનને ના મળે એ અધુરી
                                       ………..ભક્તિ,પુંજા,પ્રેમને વર્તન.

=====================================

કામ,કામ ને કામ


                        કામ,કામ ને કામ

તાઃ૩૦/૧૨/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કામ,કામ ને કામ,એતો છે જુવાનીનો સંગ્રામ
મહેનત મનથી કરી લેતાં,ઘડપણમાં આરામ
                                            ………કામ,કામ ને કામ.
એક ડગલું ભરતાંપહેલાં,બે ડગલુ આગળ મન
ના વ્યાધી કે ઉપાધી,સરળતા એ થશે સૌ કામ
પળપળ પારખી લેતાં ભઇ,જીવન ઉજ્વળ થાશે
આવશે પ્રેમ ને લાવશે હેત,પ્રભુ કૃપા મળશે છેક
                                            ……….કામ,કામ ને કામ.
જુવાનીના જોશને પકડી, હિંમત કરવી મનથી
સફળતા પણ સાથે રહેશે,ને કર્મને પાવન કરશે
મતીકદીના મુક્તિમાગે,વર્તન દેહનાસાર્થક લાગે
નિર્મળ કેડી જીવનનીદીસે,જ્યાં દેહ મહેનત લેશે
                                               ………કામ,કામ ને કામ.
માયા મોહના બંધન સૌને,દેહને પકડી ચાલે સંગે
કામની લગની સાચે લાગે,સફળતા જીવનમાંસાથે
આવે ઉજ્વળતા બારણેજ્યાં,સ્નેહનીવર્ષા આવેત્યાં
ઘડપણના સ્પંદન થતાં,કૃપાએ શાંન્તિ મળી જાય
                                                ………કામ,કામ ને કામ.

())))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((()

હેરા ફેરી


                            હેરા ફેરી

તાઃ૨૯/૧૨/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આનુ આને  અને આનુ તેને,મને કહી જવાની ટેવ
સમજના આવે શબ્દની,તો ય બબડી જવાથી હેત
                                 ………આનુ આને  અને આનુ તેને.
અમથાલાલને ઘર આંગણે,આંબા પર આવ્યો મૉર
ઉમંગ ઉત્સાહની ના હદ રહી,ખુશી ખુશી ચારે કોર
લાગ્યુ પ્રેમની સાંકળપકડી,ગામમાં ફરી ચારે ઓર
કહેતો ગામમાં હું કે અમથાલાલને ઘેર આવ્યો ચોર
                                   ………આનુ આને  અને આનુ તેને.
સવિતાબાની પ્રેમનીવાણી,ગામમાં આજે ખુશીલાવી
દીકરી વ્હાલી સ્નેહ વાળી,આજે તેની માગણી આવી
ખુશીખુશીના વાદળછાયા,ને ઉમંગઆનંદ હૈયેલાવ્યા
જીભ ફરી ગામમાં,સવિતાબાનેત્યાંમહેમાન નાઆવ્યા
                                     ………આનુ આને  અને આનુ તેને.
ડાહ્યાકાકા ગામમાં એવા,સૌ ને પ્રેમથી સહવાસ દેતા
તકલીફના વાદળ જ્યાંજોતાં,જલ્દી તેઓ દોડી જાતા
ઉંમરની તો અસર સૌ ને,આવ્યુ આજે મૃત્યું દ્વારે લેવા
આંખમાંઆસુંસાથેકહેતો,ડાહ્યાકાકાનેત્યાંઆજે મંગળફેરા
                                       ………આનુ આને  અને આનુ તેને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

સહન શક્તિ


                          સહન શક્તિ

તાઃ૨૮/૧૨/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કુદરતની કારીગરી એતો છે જન્મમરણની ચેઇન
ના સમજે જન્મ ધારી, ક્યારે આવશે તેનો ટાઇમ
                                 …………કુદરતની કારીગરી એતો.
સ્નેહપ્રેમની કેડી નાની,જીવને અમૃત આપી જાય
આનંદનાસાગરમાંરહેતા,દીલનોદરીયોછે ઉભરાય
માનવતાની તો મહેંકમળે,ને જન્મસફળ થઇ જાય
પવિત્ર પાવન જીવનની રાહે,પ્રભુ કૃપા મળી જાય
                                    ………..કુદરતની કારીગરી એતો.
મનને શાંન્તિ મળી જાય,ને પુરણ થાય છે સૌ કામ
શ્રધ્ધારાખી જીવનમાં,જ્યાં પગલુ સાચવીને ભરાય
સફળતા સંગેરહે પળેપળ,ને ચઢે સિધ્ધિના સોપાન
સહનશીલતા સંગેરહેતા,જીવનમાં નાઆવે કોઇ થંભ
                                 …………. કુદરતની કારીગરી એતો.
ધીરજ રાખી ધ્યેયમાં,ને મનથી સાચી મહેનત થાય
સફળતાના સોપાનપર,કદમ સાચવીને ચઢી જવાય
હિંમત ને મહેનતસંગે રહેતા,ના પાછો પડે કોઇ જીવ
શક્તિ સહન કરવાની મળે, ને હૈયે ટાઢક આવી જાય
                                     ……….. કુદરતની કારીગરી એતો.

૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭