મા તારા ગુણલાં


                         મા તારા ગુણલાં

તાઃ૧૭/૯/૨૦૦૯                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો,ને ગુણલાં ગાતો મનથી
મા અંબે તારા આંગણે આવી,સ્નેહે ભજન હુ કરતો
                                  ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
કરુણા તારી કૃપામાં છે મા,ને સ્નેહ છે તારા હૈયે
માગણી   મારી સ્વીકારી લેજે,દર્શન મને તુ દેજે
                                   ………પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
મળતીમાયા જગમાં મા તારી,પ્રેમ હું ખોબે લેતો
ભક્તિની શક્તિ મેં માણી, જગમાં આવીને જાણી
                                 ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
સુખદુઃખ તો સંસારી સરગમ,ના જીવથી એ છુટે
કૃપા તારી પામી પામર જીવ,મુક્તિ મનથી ઝંખે
                                 ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
અંતરમાં આનંદ અનેરો,જ્યારે દર્શન તારા કરતો
માડીતારા પ્રેમને કાજે,ભક્તિ સાંજસવાર હુ કરતો
                                  ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
લહેર ભક્તિની એવી અનેરી,જે જીવને જ્યોતી દે
મહેર પામી તારીમાડી,દેજે મુક્તિનો અણસારમને
                                   ……….પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.
કરુ ભજનનેઆરતી પ્રેમે,જ્યોત જીવની મહેંકી રહે
આવી આંગણે માડી જ્યારે,પ્રેમે આંખ મારી પલળે
                                       ……..પ્રેમથી તારી ભક્તિ કરતો.

************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: