જગતની લીલા


                   જગતની લીલા

 તાઃ૧૧/૧૨/૨૦૦૯                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કળીયુગની લીલા એવી,ભઇ જેવા સાથે  તેવા
સતયુગની ભઇ લીલા હતી,સહન કરે તે મોટો
એવી જગતનીલીલાને,ભઇ પ્રભુ ભજે એ તોડે
                              ……..કળીયુગની લીલા એવી.
મદમોહને માયાવળગે,ત્યાં સ્વાર્થ આવી જાય
કોઇનુકદી સારું ના જોવા,આંખો ત્યાં ફરી જાય
અહંની ઓઢણી લઇને,માથુ જ ત્યાં ઢંકાઇ જાય
સ્વાર્થનીસીડી પરચઢતાં,નાઉંડાઇ સાચીદેખાય
                               ………કળીયુગની લીલા એવી.
સત્યકર્મને વાણીવર્તન,જ્યાંસતકર્મનેઓળખાય
સાર્થકમાનવ જન્મકરવા,પગલેપગલુ સચવાય
દુઃખનીકેડી દુર ભાગે,ને જીવેસદા સુખ વરતાય
યાદ કરે જગમાં કામને,જે દેહ છુટતાં થઇ જાય
                                ………કળીયુગની લીલા એવી.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

થોડો ટેકો


                         થોડો ટેકો

તાઃ૧૧/૧૨/૨૦૦૯                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભગવાન હુ માગણી મનથી રોજ કરુ છું
    ભક્તિ કરવી છે ભાવથી,માગું થોડો ટેકો હું
                                    ………ભગવાન હુ માગણી.
સંસ્કાર મને મળ્યા છે,માબાપની કૃપા થઇ છે
પ્રેમનીવર્ષા બાળપણથી,ઉજ્વળ જીવનેમળીછે
ના માગણી કે અપેક્ષા,જે સત્કર્મોથી જ ભરી છે
સંત જલાસાંઇની ભક્તિએ,કૃપા પ્રભુની થઇ છે.
                                     ………ભગવાન હુ માગણી.
કદમ કદમ ચાલતાં, જેમ મંજીલ મળી જાય છે
સોપાનસંસ્કૃતિના પામવા,પ્રભુનીભક્તિથાય છે
લાગણી સ્નેહને માનવતા,સત્ક્ર્મોએ મહેંકાય છે
આવી આંગણે પરમાત્મા,જીવનેપારખી જાય છે
                                    ………..ભગવાન હુ માગણી.
જીવને ના સહવાસ જન્મનો,કર્મથી મળી જાય છે
થોડીભક્તિને મહેંરજીવનમાં,મુક્તિદેહથીલેવાય છે
લાકડીનો ટેકો મળતા,જેમ માનવી ચાલીજાય છે
પ્રભુકૃપા ના ટેકાએ,માનવ જીવન મહેંકી જાય છે
                                       ……… ભગવાન હુ માગણી.

=================================