નથી રહ્યું


                          નથી રહ્યું

તાઃ૨૪/૧૨/૨૦૦૯                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નથી રહ્યું જગતમાં
                     કોઇ મારું,
                                તમારું,આપણું
                                                    કે પારકુ.
માનીતુ
           કે અજાણ્યુ
                      ઘરનું
                             કે બહારનું
સાત્વીક
          કે નાસ્તીક
                      જળચર
                               કે વનચર
માનવી
           કે પ્રાણી
                        પશુ
                               કે પક્ષી.

//////////////////////////////////////////////////////