સમયના સોપાન


                             સમયના સોપાન

તાઃ૨૬/૧૨/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લીલી વાડી જોઇ લેતા,સૌ સગા વ્હાલા છે હરખાય
પ્રેમની પોટલી પામી લેતા,આ ઉજ્વળ જીવનથાય.
                                           ………લીલી વાડી જોઇ લેતા.
જન્મ મળતા જીવને,મા બાપના પ્રેમની વર્ષા થાય
ઘોડીયાની દોરી હલાવતા,માતાનીમાયા વળગીજાય
બાળપણમાં આનંદ પામીને,વ્હાલ સૌનું મેળવીજાય
જીંદગીના પ્રથમસોપાને,બાળકને આશીશમળી જાય.
                                             ……..લીલી વાડી જોઇ લેતા.
ડગલું માંડી જ્યાં ચાલતા,બાળક પગલું માંડતુ થાય
એક બે પાંચ ચાલતાં,આંગળીનો ટેકો હવે છુટી જાય
ભણતરનીકેડીને પકડતાં,તેનું ભાવિ ઉજ્વળછે દેખાય
બીજા જીવનના સોપાનથીજ, જીવન પણ મહેંકી જાય.
                                            ………લીલી વાડી જોઇ લેતા.
મોહ માયાના બંધન છોડી,જ્યાં પકડી જીવનની કેડી
સાથ અને સહકારનીકેડીએ,માબાપનોપ્રેમ આવીજાય
જુવાનીના સોપાનમાં હવે,મળે લગ્ન જીવનની જોડી
જીવનાબંધન એ કર્મનુલેણુ,જન્મે ભાગીદારથઇઆવે.
                                             ………લીલી વાડી જોઇ લેતા.
ઉંમરના આગમનમાં,સમજી વિચારી જીવનજીવી રહે
મન મહેનતના ફળ રુપે,કુદરત જીવ પર નજર કરે
શ્રધ્ધા રાખી મક્કમ મને,ગૃહ સંસારને વળગી ચાલે
ભક્તિના સોપાનનો સમય,જે અંતે પાવન જન્મ કરે.
                                            ……….લીલી વાડી જોઇ લેતા.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

બંધન સાંકળના


                       બંધન સાંકળના

તાઃ૨૫/૧૨/૨૦૦૯                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક કડીથી બીજી કડીનો તાંતણો બંધાઇ જાય
તુટે કદીના એ બંધન,એતો અતુટ બંધન થાય
                                …………એક કડીથી બીજી કડીનો.
હૈયેથી જ્યાં વરસે  હેત,ત્યાં લાગણી મળી જાય
પ્રેમ વરસે જ્યાં પ્રીતમનો ત્યાં પ્રેમીકા હરખાય
પાપા પગલી માંડતા બાળે,લાગણીઓ વરસાય
પ્રેમના બંધન પતિ પત્નીના, બાળક મળી જાય
                                      ……….એક કડીથી બીજી કડીનો.
 જીવનની સાંકળનાબંધન,ના કોઇથીય ગણીશકાય
સ્નેહનાબંધન કુટુંબના,સહવાસનાપ્રેમમાં મળીજાય
મહેનતનીકડી ભણતરથી,જે ઉજ્વળજીવને લઇજાય
ભક્તિનીસાંકળછે ન્યારી, જીવને મુક્તિએ દોરીજાય
                                       ……… એક કડીથી બીજી કડીનો.
શ્રધ્ધા અને વિશ્વાસની કડીએ,પાવન જીવન થાય
આંવી આંગણે પ્રેમ મળે,ને પ્રભુ કૃપાય મળી જાય 
સાંકળના બંધન અનેરા,મળી જાય જ્યાં દેહ મળે
પકડી ચાલતા તાંતણે,એ તો મહેંક મહેંક થઇ જાય
                                       ……….એક કડીથી બીજી કડીનો.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx