અપેક્ષા


                               અપેક્ષા

તાઃ૨૬/૧૨/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કોની કેવી માગણી જગમાં, ના કોઇથી સમજાય
કેટલી કેવી કોની અપેક્ષા,સમયે  પારખી લેવાય
                                 ……..કોની કેવી માગણી જગમાં.
સંતાન બનીને આવતા,માબાપનો પ્રેમમળી જાય
પવિત્રપાવન જીવનમાં,પરમાત્માનીકૃપામેળવાય
મહેનત અને લગન મળે,ત્યાં સફળતા મળી જાય
નારહે અપેક્ષાકોઇની,નેસંતાનનુ જીવનમહેંકી જાય
                             ……….. કોની કેવી માગણી જગમાં.
ભણતરના દ્વારે આવતાં,મહેનત મનથી કરીલીધી
સફળતાના સહવાસે રહેતા,ઉજ્વળ જીંદગી આણી
સોપાનના હર પગથીએ,મહેનત સૌએ જાણીલીધી
ના અપેક્ષા મનમાંરહે,જ્યાં ભણતરે સફળતા મળી
                              ……….. કોની કેવી માગણી જગમાં.
ભક્તિએ ના દેખાવ દીસે,ત્યાં મનથી ભક્તિ થાય
ના મંદીરનાદ્વાર શોધવાપડે,જ્યાંઘરમાંપ્રભુભજાય
શ્રધ્ધાના માર્ગે ચાલતા,જીવનમાં ના અગવડ નડે
નાઅપેક્ષા કૃપાનીરહે,એતો સાચીભક્તિએ મળીરહે
                             ……….. કોની કેવી માગણી જગમાં.

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦