માગેલ પ્રેમ


                          માગેલ પ્રેમ

તાઃ૨/૧/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માગેલ પ્રેમમળે જ્યાં જીવને,હૈયે અનંત આનંદ થાય
ઉમંગ ઉત્સાહના વાદળમળતાં,જીવન પણ મહેંકી જાય
                                               ………માગેલ પ્રેમ મળે જ્યાં.
આગમન અવની પર જીવના,દેહ મળતા જ દેખાય
બંધનજીવનાજગે,પ્રાણી,પશુ,પક્ષી,માનવીથીવર્તાય
સૃષ્ટિનો સહવાસ મળે ત્યાં,જગે પ્રેમ આવતો દેખાય
મળીજાય એ લાયકાતે,જ્યાં જીવના વર્તને સહવાય 
                                                ………માગેલ પ્રેમ મળે જ્યાં.
કર્મના બંધન તો દરેક જીવને,તેવું જીવન મળી જાય
મહેનતકરતા માર્ગમળે,જ્યાં સાચવી સમજીને જવાય
માનવતાની મહેંક જીવનમાં,જ્યાં પ્રભુની ભક્તિ થાય
સાચા સંતની સેવાકરતાં,ઉજ્વળ જીવનપણ થઇજાય
                                                ……….માગેલ પ્રેમ મળે જ્યાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++

अनजानी राहे


                      अनजानी राहे

ताः२/१/२०१०                         प्रदीप ब्रह्मभट्ट

अनजानीसी राहो पर, पड गये जो तेरे कदम
भुलेभटकोसे मील जानेसे,मील जायेगा भरम
                                          ……..अनजानीसी राहो पर.
मंझील पाना मुश्कीलहै,जब राह मील ना पाये
कदम कदमपे बचके चलना,ना साथ कोइ आये
हिंमतमहेनत करते रहेना,कदम संभलके चलना
मंझील कोइ पासकीसीके,लगनसे मील वो जाती
                                       ……….अनजानीसी राहो पर.
स्नेह प्रेमसे भरेये जगमें,प्यार अगर पाना हो
सतकीराह जो पकडीतुने,सबसे तु मील पायेगा
अनजानेसे लोगोमें रहेके,पहेचान तु पा जायेगा
आकरराहे मीले मंझीलसे,ना अनजानी कोइ रहे
                                         ……..अनजानीसी राहो पर.

================================