ભણતરની કિંમત


                      ભણતરની કિંમત

તાઃ૫/૧/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભણતરની ના કિંમત,જ્યાં અભિમાન આવી જાય
દમડીને જ્યાં ચોંટીરહેતા,સંસ્કાર પણ ખોવાઇ જાય.
                                                 ……..ભણતરની ના કિંમત.
માનવતાની મહેંકમાંરહેતા,માણસાઇ પણ આવીજાય
રહેતાંસંગે પ્રેમથીજ્યારે,જીવનમાં સરળતાઆવીજાય
ભણતર દેછે કેડી જીવનની,ના જગમાંજીવનો આધાર
સાચું એ જ ભણતર છે,જ્યાં માબાપનોપ્રેમ મળીજાય
                                                  ……..ભણતરની ના કિંમત.
ના જગમાં સહકાર મળે,કે ના મળે કોઇનો સાચો પ્રેમ
અભિમાનના વાદળઘેરાતાં,જીવને અંધારુ જગમાંમળે
કરવા પ્રેમથી કામ જગમાં,ત્યાં સર્વસ્વ સ્નેહેમળીજાય
નામદામ એ સંસ્કારસંગે,ત્યાં નમ્રતા જીવે આવી જાય
                                                   ……..ભણતરની ના કિંમત.
ભણતર છે ચણતરજીવનનું,ને સંસ્કાર જીવનનો પાયો
લાયકાત કેળવી જીવનજીવતાં,મળશે ત્યાં દેહનેસહારો
જીવન ઉજ્વળ દીસે ત્યારે,જ્યાં પ્રેમે પ્રભુની કૃપા મળે
આશીર્વાદની વર્ષા મધ્યે,જીવને પણમળશે મુક્તિઅંતે
                                                    ……..ભણતરની ના કિંમત.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++

વાદળ વિરહના


                       વાદળ  વિરહના

તાઃ૫/૧/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવને જન્મ મળે જ્યાં જગમાં,દેહ ત્યાં મળી જાય
સુખદુઃખની છાયામાં રહેતાં,અંતે દેહપણ છુટી જાય
                                           ………જીવને જન્મ મળે જ્યાં.
માનવદેહની માયાન્યારી જગમાં,મનને મળી જાય
કર્મધર્મની લઇને ત્યાં ચારણી,જગમાં એ ફરી જાય
માયા મળશે વણ માગી,જ્યાં સ્નેહ જ ઉભરાઇ જાય
બંધનદેહના જ્યાંબંધાશે,વાદળ વિરહના આવશેત્યાં
                                            ………જીવને જન્મ મળે જ્યાં.
રોજ સવારે પુંજનકરતાં,ભક્તિથી પરમાત્મા હરખાય
કાયાને માયાનાબંધન,જે દેહને સુખદુઃખ આપી જાય
ભક્તિ પ્રેમથી કરતાં પ્રભુની,અળગી થઇ જાય માયા
નાબંધન માયાનારહેશે,નામળશેવાદળ વિરહનાકાળા
                                             ……….જીવને જન્મ મળે જ્યાં.
જીવ જ્યાં માયાથી છટકશે,ત્યાં છુટશે દેહના આબંધન
આવી આંગણે પ્રેમ દેવા,સંતોના થાશે ઘરમાં પગરણ
કોણ ક્યારે મુક્તિલેશે જગથી,જીવને ત્યાંમળશે સ્પંદન
ના જન્મમરણના ટેકારહેશે,આવશે પ્રભુ પ્રેમના બંધન
                                              ……….જીવને જન્મ મળે જ્યાં.

=================================