મળશે મને પ્રેમ


                        મળશે મને પ્રેમ

તાઃ૭/૧/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ જીવનો સાર્થક બનશે,છુટશે જ્યાં માયા મોહ
આજકાલ ના ગણવા પડશે,ઉજ્વળ બનશે આ દેહ
                               ……….જન્મ જીવનો સાર્થક બનશે.
માનવતાની મહેંકને લાવે,જ્યાં સ્નેહ પ્રેમ ને હેત
કરવા જગના કામ પ્રેમથી,માનવ બન્યા છો એમ
મોહ માયાને દુર રાખી,કરતો મારા સઘળાજ કામ
મિત્ર,દુશ્મન ના ભેદભાવને જોતો,મળશે મને પ્રેમ
                                ……….જન્મ જીવનો સાર્થક બનશે.
આંગણે આવેલ જીવને,હુ દઉ દીલથી જ મારો પ્રેમ
ના અપેક્ષાના કોઇ વાદળ,કે  ના ઇર્ષાની કોઇ લહેર
નાતજાતના ના ભેદભાવ મનમાં,કેના ઇર્ષા કે દ્વેષ
સઘળા મારા પ્રેમી જછે,ને હું  છું તેમનો સાચો પ્રેમ
                                   ………જન્મ જીવનો સાર્થક બનશે.
સાધુ સંત કે ફકીર જગે, એજ્યાં બને દેખાવના દ્વાર
નામળે કોઇ આરો કે સહારો,ના છુટે દેહે જગના વેર
મનુષ્ય જીવન સાર્થક થાશે,નેમળશે હૈયેથી જ પ્રેમ
પરમાત્માનીકૃપાઅપાર,જ્યાંમળશે દિલથીસૌનાહેત
                                    ………જન્મ જીવનો સાર્થક બનશે.
જલાબાપાનુ જીવન જોતા,અન્નદાનની મને છે ટેવ
બારણે આવતાં જીવોથીજ,જરુર મળશે પ્રભુનો પ્રેમ
જન્મસફળની ભાવના રહેતા,આવશે હૈયે પુરણ હેત
ના મારુ,આપણું જગમાં રહેશે,નેના અપેક્ષાના વ્હેણ
                                    ………જન્મ જીવનો સાર્થક બનશે.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: