અજ્ઞાનતા


                               અજ્ઞાનતા

તાઃ૨૦/૧/૨૦૧૦                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવને જન્મ મળે જગત પર, કર્મનો એ સંકેત
અવની પર સતકર્મ લેતા,સુધરે જન્મ આ એક
                                 ………જીવને જન્મ મળે જગત.
કરુણાનો સાગર અવનીપર,પ્રભુ કૃપાએ દેખાય
માણી લેવો કે ના નસીબે,તે વર્તનથી મેળવાય
માનવજન્મ એસંકેત જીવને,સાર્થકએકરીજવાય
મારુતારુની અજ્ઞાનતા છોડતાં,પવિત્ર જન્મથાય
                                    ……..જીવને જન્મ મળે જગત.
લાગણી માયા મોહ કે દ્વેષ,એ અવનીપરના વેશ
ક્યારેકેમ ક્યાંથીઆવે,તે માનવની સમજના ભેદ
સાર્થક જન્મ મળે જગે,જ્યાં પ્રભુ કૃપા મળી જાય
નાઆવે કળીયુગ આંગણે,જ્યાં બંધ માનવીનુમુખ
                                   ………જીવને જન્મ મળે જગત.
સાચી કેડી મળે જીવને,પ્રાર્થના પુંજાનો મળે સંગ
મહેંક જીવનનીય પ્રસરે,જ્યાં થાય સાચો સત્સંગ
ના માગણી કરવી પડે,કે ના જગમાં પ્રસારે હાથ
મળી જાય આજીવને મોક્ષ,જ્યાંજલાસાંઇ ભજાય
                                     ………જીવને જન્મ મળે જગત.

==================================

સરળ શબ્દ


                            સરળ શબ્દ

તાઃ૨૦/૧/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભાષા મારી ભઇ ગુજરાતી,ને હુંય ગુજરાતી સંતાન
મળીજાય જ્યાં સ્નેહના શબ્દ,ત્યાં મળીજાય ઘરબાર
                                  ………..ભાષા મારી ભઇ ગુજરાતી.
આવતાં જતાંનો સહવાસ જીવને,જે જીવનમાં દેખાય
આવે જ્યાં હૈયેથીપ્રેમ,ત્યાં સહવાસ મેળનો મળીજાય
વાણી વર્તન બંન્નેને સાચવી,શબ્દ જીભથી જે બોલાય
આવેલ આગમન દેહનું જગે,જતાં ના લાગે કદી વાર
                                    ………..ભાષા મારી ભઇ ગુજરાતી.
સ્નેહના શબ્દ સરીજાય,જ્યાં હૈયામાં ઉભરે અનંત હેત
માગણી ના પ્રેમની કરવી પડે,જ્યાં શબ્દોને સચવાય
શબ્દે શબ્દની સાંકળ છે ન્યારી,શબ્દપ્રેમે એ સમજાય
મળે માગેલ પ્રેમ,અપેક્ષાને  સ્નેહ,જ્યાં સરળતામાં હેત
                                      ……….ભાષા મારી ભઇ ગુજરાતી.
પ્રેમ શબ્દ છે સરળને સીધો,જે અનેકરીતે અનુભવાય
પ્રભુ પ્રેમથી જન્મ સુધરે,પત્ની પ્રેમથી ધર મહેંકી જાય
સંતાનપ્રેમમળે માબાપથી,ને પૈસાપ્રેમમાં મહેનતથાય
ભણતર પ્રેમજગે છે ઉત્તમ,જ્યાંજીવન ઉજ્વળ થઇજાય
                                          ………ભાષા મારી ભઇ ગુજરાતી.

++++++++++++++++++++++++++++++++++