આંધીવ્યાધી


                           આંધીવ્યાધી

તાઃ૨૪/૧/૨૦૧૦                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંધીને મેં બાંધી લીધી,ત્યાંજ વ્યાધી ભાગી ગઇ
પરમાત્માની અસીમ કૃપા એ,જીંદગી સુધરી ગઇ
                                    ……….આંધીને મેં બાંધી લીધી.
બાળપણની લીલામાં વ્હાલ,માબાપના મળી ગયા
આંગળી પકડી મમ્મીની,ત્યાં ડગલાંમેં માણી લીધા
ના આંધી કે વ્યાધી આવે,જ્યાં વ્હાલની વર્ષા થઇ 
મળીગઇ શાંન્તિ બાળપણમાં,ના તકલીફ દેહનેથઇ 
                                      ………આંધીને મેં બાંધી લીધી.
જુવાનીના જડબામાંજ ભઇ,જ્યાં ઉંમર આવી ગઇ
આંધી દુર ઉભી રહીનેય,વ્યાધીની રાહ જોતી રહી
મહેનત તન અને મનથી થતાં,બંન્ને દુર ઉભી રહી
સાર્થકદેહ ને જીવનસાર્થક,એકલીમહેનતે મળ્યુભઇ
                                     ……… આંધીને મેં બાંધી લીધી. 
જીંદગીના સોપાનમાં,જડી જીવતરની  બુધ્ધી ભઇ
ભક્તિ પ્રેમની આશક્તિ,જગમાં દરેક જીવોની મહીં
સાચીભક્તિ કૃપાપ્રભુની,ને આવે જલાસાંઇનો સંગ
આંધીને આ સ્વપ્નલાગે,જ્યાં વ્યાધીજ દેખાયનહીં 
                                      ………આંધીને મેં બાંધી લીધી.

#################################

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: