તુ અને તારુ


                              તુ અને તારુ

તાઃ૩૧/૧/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરી લે કામને તુ,મુકીને નામને તુ
                 ભુલીને માનને તુ,ભજીલે રામને તુ
                                                    ………કરી લે કામને તુ.
તુ તુની ભઇ આ શાણી રીત,ના રહી તેમાં કોઇ પ્રીત
મળે જ્યાં મોહના આબંધન,ના રહે તુ તારા સગપણ
પળ પળ નીરખતાં પહેલાં જ,બની જશેએ  ભુતકાળ
તારા મારા બંધન સમજતાં,દેખાય ના આવતી કાલ
                                                    ……….કરી લે કામને તુ.
સરળતાની સેહદમાં રહેતા,ના પાર કદી સામે જવાય
તુ કહેતા તારા ભાગે છે દુર,એ જ આ દુનીયાના મુળ
તારુ તારુ છોડતાં જ જગે મારુ મારુ કરતાં દોડે છે સૌ
લાગી જશે રામનામે મન,ત્યાં સ્વર્ગ સુલભ મળી જશે
                                                       ……..કરી લે કામને તુ.

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

સમયની પકડ


                           સમયની પકડ

તાઃ૩૧/૧/૨૦૧૦                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ના કોઇથી એ સચવાય,કે ના કોઇથીય એ પકડાય
હોય નેતા,માનવી કે બળવાન,એ સૌને દે અણસાર
                                   ………….ના કોઇથી એ સચવાય.
સમય સમઝીને ચાલતાં,આવતી વ્યાધીથી બચાય
મળી જાય અણસાર દેહને,પણ ના કોઇથી છટકાય
હોય મોટા દેખાનાર ઉંચા, કે રસ્તે માગતાં એ ભીખ
સૌનેમાટે  સીધી એકરીત,બચવા રાખજો પ્રભુ પ્રીત
                                        ……….ના કોઇથી એ સચવાય.
ઉંચી આંખે જ્યાં ચાલતા ને છાતી કાઢી બતાવે દેહ
પડે લપડાક જ્યાં કુદરતની,ત્યાં દેખાઇ જાય એ ફેક
ઉજ્વળ જીવન પામવાને,સત્યનીપકડી રાખવી દોરી
સમય સમયે સચવાઇજશે,નેમળશે પ્રભુકૃપાઅનોખી
                                        ………..ના કોઇથી એ સચવાય.

===================================