આવી ધુળેટી


                           આવી ધુળેટી

તાઃ૧/૩/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માર્ચ મહીનો ૨૦૧૦ નો મઝાનો,લાવ્યો આજે ધુળેટી
હોળીકાનુ દહનથતાં ગઇકાલે,માણો આજે રંગરંગીલી 
                                           ……….માર્ચ મહીનો ૨૦૧૦ નો.
પાપભરેલી પોટલીછુટી,જ્યાં પડી પરમાત્માની સોટી
અહમમોહને છોડ્યા  ગઇકાલે,આજે આવી ભઇ પહેલી
મનનીમુંઝવણ તોભાગીદુર,ને આવી સરળતાનીહેલી
જીવન પાવન બનતુ લાગે,જ્યાં પીચકારી કંકુનીથઇ
                                              ………માર્ચ મહીનો ૨૦૧૦ નો.
ગુલાલની જ્યાં ચપતી ચોંટી,ત્યાં ગાલ ઉભરાઇ જાય
કંકુની ફોરમમહેંકતા ભઇ,નારીની મુંઝવણ ચાલી ગઇ
ધુળેટીની સટાકી પડતાં આજે,નફરત પણ ભાગી ગઇ
મસ્તમઝાની પ્રેમનીસાંકળ,જગતજીવોને વળગી ભઇ
                                            ………..માર્ચ મહીનો ૨૦૧૦ નો.
હોળી તો ગઇકાલે હતી,જે દહનથતાં જ વિસરાઇ ગઇ
આવીધુળેટી આજેસંગીનીથઇ,જે ગુલાલ લપડાઇ ગઇ
ગુજરાતીની તો ગરવીગાથા,તહેવારોથીસમજાઇ ગઇ
પ્રેમ પામવાની અજબ પ્રેરણા,જે પ્રસંગોએ મળી ભઇ
                                             ………..માર્ચ મહીનો ૨૦૧૦ નો.

++++++++++++++++++++++++++++++++