બારણુ ખુલ્યુ


                            બારણુ ખુલ્યુ

તાઃ૬/૩/૨૦૧૦                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ મળેછે જીવને જગતપર,જે દેહ થકી જ દેખાય
માનવ જન્મ  જ સાર્થક છે,જે પ્રભુ કૃપાથી  મેળવાય
                                   …………જન્મ મળે છે જીવને જગત પર.
પ્રભાતના પાવન કિરણો મળે,જ્યાં બારણુ ઘરનુ ખોલાય
ઉજ્વળતાના સોપાનમળે,જ્યાં સુર્યદેવનેપ્રેમે વંદનથાય
વ્યાધી આવતી ભાગી જાય,નાપ્રભુકૃપા તેનાથી સહવાય
મળે પ્રેમ સ્નેહ જગતમાં,ને મનમંદીરના બારણા  ખોલાય
                                     ………..જન્મ મળે છે જીવને જગત પર.
મહેનત મન ને લગન રાખતાં,બાળપણમાં ભણી લેવાય
સાચીશ્રધ્ધા રાખી જીવનમાં,સોપાન ભણતરના મેળવાય
સાચીમતી ને ગતીમળતાં જીવે,પાવનકર્મ સદા થઇજાય
માન સન્માન મળતાં દેહને,ઉજ્વળતાનુ બારણુ ખુલીજાય
                                       ………..જન્મ મળે છે જીવને જગત પર.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: