વસંતને વધામણા


                         વસંતને વધામણા

તાઃ૧૨/૩/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવ્યો આવ્યો વસંત વ્હાલો,લાવ્યો મહેંક અનેરી
સુગંધ એવી આવી જગપર,ખુશી માનવી મનથી
                            ………..આવ્યો આવ્યો વસંત વ્હાલો.
મૃદુ પવનની લહેર મળે,ને મન પ્રફુલ્લિત થાય
શ્વાસોશ્વાસની દરેક પળે,સુગંધ પણ પ્રસરી જાય
લાગે માયા કુદરતની,ત્યાં જીવન ઉજ્વળ થાય
લેખ લખેલ ઉજ્વળલાગે,ને ભક્તિ પણ મેળવાય
                            …………આવ્યો આવ્યો વસંત વ્હાલો.
સ્નેહની સાંકળ મળતાં જીવને,ઋતુ ઋતુ પરખાય
મેધગર્જના ત્રાટક લાગે,ને વસંતે માનવ હરખાય
પુષ્પખીલી જ્યાં રંગેપ્રસરે,ત્યાંનૈનો  પણ લલચાય
આવી રહેલીપ્રેમની હેલી,લીલા કુદરતની કહેવાય
                            ………….આવ્યો આવ્યો વસંત વ્હાલો.

==================================