લાકડીની ઓળખ


                       લાકડીની ઓળખ

તાઃ૧૪/૩/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે માનવદેહ જગતપર,મળે અનેક જીવને સોપાન
કુદરતની છે કૃપાનિરાળી,જે જીવના વર્તનથી દેખાય
                                    …………મળે માનવદેહ જગત પર.
આગળ ચાલે છાતી કાઢી,ના જુએ કદી એ આજુબાજુ
સમયને પારખી નાચાલતા,વાગીજાય જીવનમાંવાજુ
અહંમ આબરુ દુરજ ભાગે,જ્યાં પડી જાય લાકડી બૈડે
સમજ ત્યાં દોડી આવે દેહે,જે સમજ થી સઘળુ દઇ દે
                                      ………..મળે માનવદેહ જગત પર.
ઉંમરના બંધન તો સૌને,ના છટકીશકે કોઇ મળેલ દેહે
આજકાલની ગણતરીસાથે,માનવઉજ્વળ જીવનતરસે
મલી જાય જ્યાં ટેકો લાકડીનો,દેહે પગલાં મંડાઇ જાય
મળી જાય મનને શાંન્તિ ત્યાં,લાગે પ્રભુ કૃપાછે વરસે
                                       ………..મળે માનવદેહ જગત પર.

=================================