અમેરીકન સંધ્યા


                      અમેરીકન સંધ્યા

તાઃ૧૩/૮/૨૦૧૦                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હાય હાય ને હાય સાંભળીને,કાન ભરાઇ જાય
નામળે કોઇ શબ્દએવો,જેથી હૈયે આનંદ થાય
                             ……….હાય હાય ને હાય સાંભળી.
બાથમાં ઘાલતાં હાયબોલે,ને બીયર બીજે હાથે
હાથ મેળવી કેમ છે બોલે,હાથમાં સીગરેટ સાથે
ગળે દીસે ટાય પણએવી,જાણે ફાંસી દેવા કાજે
હોય ઘરમાં મેળાપ બધાનો,તોય ફરે બુટ સાથે
                               ……….હાય હાય ને હાય સાંભળી.
ભેટે સૌને ને બાથમાંલે,ના સ્ત્રીપુરુષ અલગલાગે
આમન્યાને તો નેવે મુકીદે,સીગરેટ દારૂમાં મ્હાલે
લાલી લીપસ્ટીક મોંએ છે,તોય પર્સમાંરાખે સાથે
દેખાવના દરિયામાં તરતાં,સંસ્કારને આઘા રાખે
                                ………હાય હાય ને હાય સાંભળી.

++++++++++++++++++++++++++++