ડંકો વિરપુરનો


                            ડંકો વિરપુરનો

તાઃ૧૪/૮/૨૦૧૦                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગરવી ગુજરાતનું વિરપુરગામ,જગે ભક્તિમાં તે છે નામ
જલારામની ભક્તિ સાચી,એ પરમાત્માએ ભાવથી વાંચી
                                           ……….ગરવી ગુજરાતનું વિરપુર.
જન્મજીવનો સાર્થક કરવા,મળેલ કુળને ઉજ્વળતા દેવા
તનમનથી તો મહેનત કરતાં,ને પ્રેમ જીવોનો મેળવતા
ભક્તિનો સદા ટેકો લેતા,સુખદુઃખ તો પ્રભુ ચરણે ધરતા
માણસાઇને મેળવીજીવનમાં,પરમાત્માને એ રાજીકરતા
                                           ……….ગરવી ગુજરાતનું વિરપુર.
આંગણે આવેલ દેહને જોતાં,કૃપા સમજી પ્રેમે સત્કારતા
ભુખ્યાને ભોજન આપીને,પ્રભુ રામનો એ પ્રેમ મેળવતા
વિરબાઇ માની ભાવના ન્યારી,ખડે પગે સેવા એ કરતા
સંસ્કારના સિંચન માગે ના મળતા,પ્રભુ કૃપાએ મળતા
                                            ……….ગરવી ગુજરાતનું વિરપુર.
ડંડો ભક્તિનો ના લીધો,કે ના દેખાવની દુનીયાને ગોતી
ભક્તિ પ્રેમે વિરપુરમાંકીધી,જગને ભક્તિનીજ્યોત દીધી
દાન પેટીના ડબ્બા દીધા દેખાવને,ભીખ માગતું રહેવાને
મેળવી કૃપા પરમાત્માની,ને સાર્થક જન્મ કરી જીવ્યાએ
                                            ……….ગરવી ગુજરાતનું વિરપુર.

   =+++++++++++++++++++++++++++++=