અપેક્ષા જીવની


                     અપેક્ષા જીવની

તાઃ૧૮/૮/૨૦૧૦                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવની એતો આધાર છે,જ્યાં જીવને માર્ગ મળે
માનવ દેહ મળતાં જીવને,અહીં મુક્તિમાર્ગ મળે
                                ………..અવની એતો આધાર છે.
દેહ મળતાં માનવીનો,દેહને  ભક્તિની રાહ મળે
શ્રધ્ધા રાખી ભજતાં જીવને,કૃપાએ શાંન્તિ મળે
ધરતીના ધબકારે જીવવા,દેહને માનવતા મળે
રાહ સાચી મળે જીવને,જે મુક્તિના દ્વારને ખોલે
                                 ………..અવની એતો આધાર છે.
સંતાનના સહવાસે રહેતાં,તો માયા આવીનેમળે
બંધન બાંધે જ્યાં જીવને,ત્યાં ધરતીનુ લેણુ મળે
વારસાઇના વમણમાંરહેતા,કળીયુગનીકૃપા મળે
કાયાની અપેક્ષામળતાં,જીવને કર્મનાબંધન મળે
                                   ………..અવની એતો આધાર છે.
પરમાત્માની કૃપા જીવને,સાચી ભક્તિ એ જ મળે
એક સંત મળે જો સાચા,જીવનની સાચી રાહ મળે
મળીમને દોર ભક્તિની,જે સંત જલાસાંઇથી લીધી
પાવનકર્મ કરવા દેહથી,મને સાચીજ ભક્તિ દીધી
જન્મસફળ મળે આદેહને,એવી જીવે અપેક્ષા કીધી
                                       ………અવની એતો આધાર છે.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)