પ્રેમની ચાદર


                           પ્રેમની ચાદર

તાઃ૨૩/૮/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગત જીવની સફળ ચાવી,એક કેડી એ જ પકડાય
મળીજાય જ્યાં પ્રેમની ચાદર,જન્મ સફળ થઇ જાય
                               ………..જગત જીવની સફળ ચાવી.
દેહ મળતાં જીવને જગતમાં,જન્મ દેનાર છે હરખાય
બાળ દેહને જોતાં માબાપને,હૈયે અનંત આનંદ થાય
મળે પ્રેમ સહવાસીનો દેહને,ત્યાં મળી જાય આધાર
ઉજ્વળ જન્મ જોઇ લેતાં જ,પ્રભુ કૃપા મળી કહેવાય
                                 ……….જગત જીવની સફળ ચાવી.
બંધન દેહના કર્મબને,જીવને અવનીએ લાવી જાય
પ્રેમ જગતમાં મળેદેહને,જે જન્મની ચાદરે લપટાય
મળે પ્રભુના પ્રેમની ચાદર,આધી વ્યાધી ટળી જાય
મુક્તિ પામે જીવ દેહથી,જગત નિરાકાર મળી જાય
                                 ………. જગત જીવની સફળ ચાવી.

   #############################