અનુભવ


                                 અનુભવ

તાઃ૨૬/૮/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સરળ ગંગા વહે જીવનમાં,જ્યાં સફળતા મળી જાય
મળે સહવાસ અનુભવીનો,ત્યાં કામ સરળ થઇ જાય
                                    ……….સરળ ગંગા વહે જીવનમાં.
પાપા પગલી કરતુ બાળક,આંગળી પકડી ચાલીજાય
છુટી જાય જો આંગળી ટેકો,તો એ તરત ગબડી જાય
જીવનજીવવા માનવીને,જગતમાં કામ વળગી જાય
ખંતથી  કરતા કામમાં,ધીરજથી સફળતા મળી જાય
                                   ………..સરળ ગંગા વહે જીવનમાં.
કલમની કેડી પુર્ણકરી,મહેનતની ઇમારત ચઢી જાય
ડગલું ભરતાં સાચવે જીવનમાં,સધ્ધરતા મળી જાય
અનુભવીનો સંગાથ મળે ત્યાંતો,કામ સરળ થઇજાય
જ્ઞાન જીવનમાં મળીજાય,જે અનુભવીથીજ મેળવાય
                                    ………..સરળ ગંગા વહે જીવનમાં.

        +++++++++++++++++++++++++++