ચિંતા આવી


                             ચિંતા આવી

તાઃ૨૯/૮/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગમાં કોઇ મળતુનથી,કે કોઇ કેમ માનતુય નથી
આ ક્યાંથી આવી ચિંતા,જેનેજગે કોઇ માગતુ નથી
                                   …………જગમાં કોઇ મળતુ નથી.
સરળ ચાલતી ગાડી જીવનની,ખટક  ખટક ખટકાય
શબ્દો સરળતા છોડી દેતાં,માન અપમાન અથડાય
જમણા હાથને મળે સહારો,ત્યાં ડાબો હાથ લબડાય
આવે આંગણે બંધન છોડી,દેહને ચિંતાઓ ઘેરી જાય
                                      ………..જગમાં કોઇ મળતુ નથી.
મૃદુ મળતો પ્રેમ નિરાળો,આજે એકદમ ઉભરાઇ જાય
ડગલું સીધુ માંડતા દેહ,વિટંમણાઓમાં લબદાઇ જાય
ધરમ કરતાં ધાડ પડે,જેને કળીયુગમાં લફરાં કહેવાય
કૃપાની દોરી દુર જ રહે,જ્યાં જીવે આચમન બદલાય
                                         ……….જગમાં કોઇ મળતુ નથી.

++++++++++++++++++++++++++++++++