ચિંતા આવી


                             ચિંતા આવી

તાઃ૨૯/૮/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગમાં કોઇ મળતુનથી,કે કોઇ કેમ માનતુય નથી
આ ક્યાંથી આવી ચિંતા,જેનેજગે કોઇ માગતુ નથી
                                   …………જગમાં કોઇ મળતુ નથી.
સરળ ચાલતી ગાડી જીવનની,ખટક  ખટક ખટકાય
શબ્દો સરળતા છોડી દેતાં,માન અપમાન અથડાય
જમણા હાથને મળે સહારો,ત્યાં ડાબો હાથ લબડાય
આવે આંગણે બંધન છોડી,દેહને ચિંતાઓ ઘેરી જાય
                                      ………..જગમાં કોઇ મળતુ નથી.
મૃદુ મળતો પ્રેમ નિરાળો,આજે એકદમ ઉભરાઇ જાય
ડગલું સીધુ માંડતા દેહ,વિટંમણાઓમાં લબદાઇ જાય
ધરમ કરતાં ધાડ પડે,જેને કળીયુગમાં લફરાં કહેવાય
કૃપાની દોરી દુર જ રહે,જ્યાં જીવે આચમન બદલાય
                                         ……….જગમાં કોઇ મળતુ નથી.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: