સાથીનો સાથ


                          સાથીનો સાથ

તાઃ૭/૧૦/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાથી તારો સાથ મળેતો,હું ડુંગર પણ લઇ આવું
હિંમત મનથી કરી લેતા તો,વાદળને હું અથડાવું
                                ……….સાથી તારો સાથ મળે તો.
સોપાન ઉજ્વળ મળે જીવનમાં,હાથ તારો હું પકડું
મનની મળતી કઇ મુંઝવણમાં,હું ના પડીને ભાગુ
સદા સ્નેહની હેલીલેતી,જ્યારથી સમજીને હું ચાલુ
તારી પ્રીતની એક કેડીએ,ભવસાગર તરીએ જાણું
                                 ……….સાથી તારો સાથ મળે તો.
મારી મારી માયા છુટતાં,જ્યાં આપણી હૈયે આવી
ત્યારથી તારી પ્રીતમળી,જાણે નાવડી સીધીચાલી
એક સ્નેહની વાદળીજોતાં,દુઃખદર્દના વાદળભાગે
સાથીનો સાથ મને મળતાં,ના વિટંમણાઓ આવે
                                 ……….સાથી તારો સાથ મળે તો.

===============================