દેખાવની દોર


                          દેખાવની દોર

તાઃ૯/૧૦/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઘરની ખીચડી કડવી લાગે,ને હોટલની વખણાય
કેવી આકળીયુગની હવા,જે પડતા માર સમજાય
                                ……….ઘરની ખીચડી કડવી લાગે.
ડગલુ ભરતા નાવિચારે,ને સમજી ચાલે સૌથી દુર
એક બે કદમ જ્યાં ચાલે,ત્યાં નાકોઇની જાણે જરૂર
કળીયુગમાં તો દેખાવનો ભય,નાદે એ કોઇને સુળ
એડી તુટતાં ચંપલની,મોં ચાટે ત્યાં જમીનની ધુળ
                                      ………..ઘરની ખીચડી કડવ લાગે.
કળીયુગ સતયુગ ફેર આભજમીનનો.ના તેમાં સંકેત
એક દ્રષ્ટિ નીચે જ કરે,અને બીજી કરાવે છે ઉંચી ડોક
કુદરતની કરામત ભઇ,જીંદગીને દેએસાચી મરામત
આવે આંગણે ના જણાય,પડે ત્યારેજ  સૌને સમજાય
                                       ……….ઘરની ખીચડી કડવી લાગે.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$