હ્યુસ્ટનના સંતાન


                         હ્યુસ્ટનના સંતાન

તાઃ૧૨/૧૦/૨૦૧૦                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ગરબે ઘુમે માડી ગરબે રમે,હ્યુસ્ટનના નરનારી ગરબે રમે
સંગે રમે ઓ માડી સંગે રમે,દાંડીયાનાતાલે સૌ ગરબે રમે
                              …….માડી તાલીઓના તાલમાં ગરબે ઘુમે.
માડી તારા ગુણલા પ્રેમથી સૌ ગાતા,
       મનના મંદીરમાં મા અર્ચના એ કરતા;
પ્રેમે પુંજાને સંગે દર્શન અહીયાં કરતા,
            માડી કરજે તુ જીવનો ઉધ્ધાર મારી અંબા.
                               ……..દઇ તાળી મા ગરબે આજે ઘુમતા.
ભક્તિ ભરેલુ મા જીવન તું દેજે.
       હૈયાની જ્યોતને મા તુ જલતી જ રાખજે
આરતી ને અર્ચન માડી સંગે સૌ કરીએ
         પ્રેમનેપારખી મા આશીશદેજો કરજો કલ્યાણ
                          ……..ઓ માડી તને વંદે છે સઘળા સંતાન.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++