ઉજ્વળ કિરણ


                            ઉજ્વળ કિરણ

તાઃ૧૫/૧૦/૨૦૧૦                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સદા રાખજો હેત પ્રભુથી,તો પુરણ થશે સૌ કામ
ઉજ્વળ કિરણ મળશે જીવનમાં,થઇ જશે ઉધ્ધાર
                                  ……….સદા રાખજો હેત પ્રભુથી.
નામઅનેક મળશે અવનીએ,મુંઝવણ મળશે હજાર
શ્રધ્ધા રાખી એકને ભજજો,તો પુરણ થશે સૌ કામ
કળીયુગનીસીડી ઉંચી,સાચવી ચાલજો ડગલાં ચાર
મળશે સહવાસસંતનો,પળપળ જીવનમાં સચવાય
                                   ……….સદા રાખજો હેત પ્રભુથી.
માળાના મણકા ના ગણવા,લેજો ભક્તિનો સંગાથ
આંગણે આવી આશીશદેશે,ના શોધવી જીવે લગાર
ઉજ્વળ જીવન ઉજ્વળ કિરણ,તરી જશો ભવ સાત
જીવને મળશે કૃપાપ્રભુની,આ જન્મ સફળ થઇજાય
                                       ……..સદા રાખજો હેત પ્રભુથી.
મળે આશીશ માબાપની,ત્યાં દેહને રાહ મળી જાય
ઉજ્વળ જીવન જગે દીસે,જ્યાં ભક્તિ મનથી થાય
સિધ્ધીના સોપાન સરળ થતાં,ઉંમરાઓ ઓળંગાય
ભક્તિ કિરણ અંતરમાં મળતાં,આ દેહ પવિત્ર થાય
                                      ……….સદા રાખજો હેત પ્રભુથી.

===============================