બંધન


                                બંધન

તાઃ૨૨/૧૦/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લેખ લખેલા ના મિથ્યા થાય,એ તો વર્તનથી દેખાય
શાણીવાણી નાસંભળાય,જ્યાં પવિત્ર જીવ તરછોડાય
                                             ………..લેખ  લખેલા ના મિથ્યા.
જન્મમળ્યો રાજકુળમાં જગે,ને અઢળક સંપત્તિ દેખાય
કર્મના બંધન નાછોડે દેહને,સમયે ભીખ માગવા જાય
                                             ………..લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
મળી જાય છે માયા જગની,છોને ઉજ્વળ કુળે જન્માય
પ્રભુની કૃપા જ્યાં જાયછે દુર,ત્યાં મારપડે જગે ભરપુર
                                             ……….. લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
સંસારના સંબંધ સાચવીને,મન ભક્તિમાં રહેછે ચકચુર
ઘરમાં ભક્તિભાવના વાદળથી,મળીજાય શ્રધ્ધાભરપુર
                                             ……….. લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
લખેલાલેખ ના મિથ્યાથાય,પણ થાય કૃપાએ અણસાર
બંધન દેહના છુટતાચાલે,જ્યાં સાચી ભક્તિને મેળવાય
                                               ……….. લેખ લખેલા ના મિથ્યા.
મારાની મમતા રાખતો જીવ,ભટકી રહે ભવસાગરમાંજ
પૃથ્વી પરના આગમનમાં,પ્રાણીપશુ કે જળચર જન્મેએ
                                               ………..લેખ લખેલા ના મિથ્યા.

#####################################

સાગર


                                સાગર

તાઃ૨૨/૧૦/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું,રોજ પ્રભુને જ્યારે વંદુ
જીવને જગે મળ્યુ બધુ છે,ના કોઇ અપેક્ષા હું રાખુ
                                  ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.
જન્મ મળ્યો આ માનવીનો,ત્યાં પ્રભુ કૃપાજ માનું
મળીમહેર મને માબાપની,જે ભક્તિ બનીને આવી
મોહમાયાથી દુર રહેવાને,હું નિત્ય જલાસાંઇને વંદુ
કર્મનેપકડી ચાલતાં દેહથી,અઢળક પ્રભુકૃપાનેપામું
                                   ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.
મળેપ્રેમ સંસારીનો જગમાં,તોજીવ પૃથ્વીએ જકડાય
રમા રવિ સંગ  પ્રભુને વંદી,સમજણ સાચી હું માગું
દેખાવના દરીયાને છોડીને,પ્રભુ કૃપાનો સાગર યાચું
ઉજ્વળ માનવ જન્મ બને,ને મા બાપની કૃપા પામું
                                     ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.

================================