સમયને પગલે


                           સમયને પગલે   

તાઃ૨૪/૧૦/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ના મારી લાયકાત કે ભઈ,હું બેપગલાંય પણ ચાલુ
ધોડીયામાં આરામ કરુ ત્યાં,ક્યાંથી કોઇનેય હું જાણું
                                 ……….ના મારી લાયકાત કે ભઈ.
નાની આંગળી પકડે માડી,ત્યાં પડખાં ફેરવી જાણું
ઉંઆ ઉંઆ હું કરતો ત્યારેજ,મમ્મીથી દુધનેહું માણુ
ઝુલતા મારા ઘોડીયાને પણ,દોરીથી કોઇજ હલાવે
બહાર નીકળવા બે હાથ આવે,ત્યાં છુ તેમ હું જાણું
                                  ………ના મારી લાયકાત કે ભઈ.
બારાખડીથી આગળ વધતાં,હું કલમ પેનને પકડુ
માનુ હવેકે લાયકાત મારી,ભણતરની કેડીને જાણુ
ચાલ્યો બે ડગલાં જ સાથે,ત્યાં મળ્યો મિત્રોનો પ્રેમ
આવી સમજણ મને ત્યારે,ભાગી ગયો મનનો વ્હેમ
                                  ……….ના મારી લાયકાત કે ભઈ.
સમયે સંગીનીમળી મને,મળ્યો લાયકાતે સહવાસ
જીવન જીવવાની પગથી પકડતા,સાથીઓ હરખાય
મળતાંજ મનને ભક્તિ દોર,મળ્યો મને સાચો સંકેત
કરતાં સાચી પ્રીતે ભક્તિ,શાંન્તિ મળી મનને ભરપુર
                                  ………..ના મારી લાયકાત કે ભઈ.

+++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: