લાગણીનું માપ


                            લાગણીનું માપ

તાઃ૨૭/૧૦/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ના એ ફુટપટ્ટીથી મપાય,કે નાકદી એ થર્મોમીટરથી
દેખાઇજાય એ હાવભાવથી,જગેઅમુલ્ય તેની કિંમત
                                      ………. ના એ ફુટપટ્ટીથી મપાય.
દોડીઆવી હાથ પકડીને કહે,હું છું તારો સાચો સંગી
તારી ચિંતાઓને તું નેવેજ મુકજે,દુરનથી હું પળથી
આભ ના તુટ્યું અત્રે,પણપડી કુદરતની એક ટપલી
ભાગ્યો હાથ છોડીને સાથી,એતો લાગણી ખોટી દીઠી
                                       ………..ના એ ફુટપટ્ટીથી મપાય.
કદીક કદીક સામે મળે તો,કેમ છે એટલું જ સંભળાય
જીભથી ના વાતોલાંબી,પણજોતા સરળજીવનદેખાય
કદી નામાગે ટેકો માર્ગમાં,મહેનત સંગેએ ચાલીજાય
વ્યાધી જોઇ દોડી આવે,સાચી લાગણીજ એ કહેવાય 
                                       ……….. ના એ ફુટપટ્ટીથી મપાય.
સુખની જ્યાં સીડી જુએ,ત્યાંતો પળપળ સાથે દેખાય
મોજમસ્તીની લકીરમાંસાથે,જાણે નાદુરજશે પળવાર
સૌની સાથે મળીજશે એ,ને સુખની સાંકળમાં સંગાથ
માનવતાની સોટી એવી છે,જે દુઃખમાંજ ભાગી જાય
                                       …………ના એ ફુટપટ્ટીથી મપાય.

==============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: