અભિમાનને આદર


                         અભિમાનને આદર

તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાચુ સાચુ સાંભળીને જ્યાં,તમારા કાન ભરાઇ જાય
છુટી ભાગવા ખોટાશબ્દોથી,અભિમાનને આદર થાય
                                    ……….સાચુ સાચુ સાંભળીને જ્યાં.
જુવાનીએ જ્યાં પકડે લાકડી,ત્યાં કંઇક છુપાવા જાય
સહારો લઇ જુઠ્ઠાઇનો દેહે,એતો લોકોને પટાવતો થાય
ત્યાં સચવાય સમયથોડો,જે તેને કદીય ના સમજાય
સત્ય જ્યારે આવે સામે,ત્યાં એતો ભોંઠો જ પડી જાય
                                    ………..સાચુ સાચુ સાંભળીને જ્યાં.
સમજ તમારી સાચીએ,જે જ્યાં ત્યાં સમયે સચવાય
કુદરતનો એક નિયમ છે  એવો,વાવો તેવું જ લણાય
પત્થરને પણ ખોતરી લેતા,પવિત્ર મુર્તીઓ મેળવાય
સમયે અભિમાનને આદર દેતા,તો વહાણો તરી જાય
                                       ………..સાચુ સાચુ સાંભળીને જ્યાં.

=++++++++++++++++++++++++++++++++=

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: