બાળકની દોડ


                          બાળકની દોડ

તાઃ૬/૧૨/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દડબડ દડબડ દોડતું બાળક,નિરખીપ્રેમ હરખાય
મળે ક્યાં પ્રેમ સાચો તેને,એ તેનાથી જ પરખાય
                                ………દડબડ દડબડ દોડતું બાળક.
માની મમતા લાગે ન્યારી,જ્યાં જન્મ મળી જાય
ભીનુ સુકુ સમજી લેતાં જ,માની આંગળી પકડાય
ખોળો નાછુટે બાળકથી,લાગણીમીઠી જ્યાં લેવાય
બંધ આંખે સ્વર્ગ સહે,એજ માની લાગણી કહેવાય
                              ……….. દડબડ દડબડ દોડતું બાળક.
પરખ પ્રેમની ના દેહથી,એ તો જીવથી જ સમજાય
મળે જીવને પ્રેમ અંતરનો,ત્યાં એ તરત દોડી જાય
નિર્દોષ માયા મળે માતાથી,નાના બાળકને દેખાય
દોડે બાળક આંખખોલતાં,જ્યાં સાચો પ્રેમમળી જાય
                                ………..દડબડ દડબડ દોડતું બાળક.

===============================