વીતેલો સમય


                       વીતેલો સમય

તાઃ૭/૧૨/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનના આ દરીયામાં,મળેલ દેહ એક વહાણ છે
સમય સાચવી હલેસુદેતા,જગે મળે સરળ સ્નેહ છે 
                                      ………જીવનના આ દરીયામાં.
શીતળ લહેરે સરળતા મળે,ને વ્યાધીઓ રહેશેદુર
મનને શાંન્તી મળી જશે,અને ના રહેશે કોઇ ભુખ
પ્રેમની પાવક જ્વાળા મળતાં,મોહતો ભાગશે દુર
વીતેલ સમય બનશે યાદ,ત્યાં કૃપાય મળશે જરૂર
                                       ………જીવનના આ દરીયામાં.
ઉગમણી ઉષાને પુંજતાજ,સંધ્યા સરળ થઈ જાય
પારખીલેતાંઆજને,આવતીકાલ ઉજ્વળ થઈજાય
પ્રભુભક્તિનો તાંતણોએવો,જે જન્મસફળ કરીજાય
દેહપડતાં જીવનોજગપર,પ્રભુથી સ્વર્ગે બોલાવાય
                                          ……..જીવનના આ દરીયામાં.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx