સાચી દવા


                               સાચી  દવા

તાઃ૧૨/૧૨/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દેહના દુઃખની દવા જગતપર,નાણાં ખર્ચતા મળી જાય
અંતરના દુઃખનીદવા અવનીએ,સાચા પ્રેમથી મેળવાય
                                  ………..દેહના દુઃખની દવા જગત પર.
સાદી સીધી વ્યાધી દેહનેમળે,જે સાચાવૈદ થકીપકડાય
મળી જાય એકાદ ચુર્ણ પડીકે,જે દેહના દર્દને ગળીજાય
અસર આડી કદીક થાય તો,બીજી તકલીફોમાં ફસવાય
એકથી બચવા જતાં દેહને,બે વણમાગી વધુ મળીજાય
                                    ………..દેહના દુઃખની દવા જગત પર.
અંતરના દુઃખની દવા જગતમાં,ના પૈસાથી ભગાડાય
સાચી શ્રધ્ધાનો સથવાર મળતાં,એ પ્રેમથી ચાલીજાય
સ્નેહની વર્ષા જો વરસે દેહ પર,તો અંતર મલકી જાય
આશીર્વાદની એક ટપલીએ,અંતરના દુઃખ ભાગી જાય
                                    ………. દેહના દુઃખની દવા જગત પર.

====++++=====+++++=====+++++====++++==

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: