પ્રેમની અસર


                         પ્રેમની અસર

તાઃ૧૫/૧૨/૨૦૧૦                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળતાં તારો પ્રેમ જીવનમાં,માયા ભાગી જ ગઈ
નિરાંતની એક સીડી મળતાં,જીંદગી નિર્મળ થઈ
                             ……….મળતાં તારો પ્રેમ જીવનમાં.
સમજના જ્યાં દ્વાર ખુલ્યા,ત્યાં મતી સુધરી ગઈ
સહવાસની સાચીરાહ શોધતા,આંગળીઝલાઇગઈ
                              ……….મળતાં તારો પ્રેમ જીવનમાં.
મનને તો મળેલી માયા,જે આતુટ આતુટ છે લાગે
શ્રધ્ધાશોધવા નીકળેલ મન,અહીંતહીં ભટકી ભાગે
                              ……….મળતાં તારો પ્રેમ જીવનમાં.
લટક મટકતી આદુનીયા,ઉંમરે તો દેખાઇજ ગઈ
મર્કટ મનને રોકે નાકોઇ,તારા સાથથી બચી ગઈ
                               ………મળતાં તારો પ્રેમ જીવનમાં.
એકનજર પડી મારાપર,મને શીતળતા લાગી ગઈ
આવીઆંગણે દ્વારખોલતાં,મારીજીંદગી સુધરી ગઈ
                               ………મળતાં તારો પ્રેમ જીવનમાં.

==============================

One Response

  1. એકનજર પડી મારાપર,મને શીતળતા લાગીગઈ
    આવીઆંગણે દ્વારખોલતાં,મારીજીંદગી સુધરી ગઈ

    ખુબ જ્સરસ ગીત.

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: