ઉંમર ચાલે


                         ઉંમર ચાલે

તાઃ૧૩/૧/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉંમર મારી આગળ ચાલે,ના પાછળ વળીએ જુએ
અટકીજાય જો એકપળ એ,તો જીવ દેહ છોડી હાલે
                                 ………..ઉંમર મારી આગળ ચાલે.
મળતા જીવને દેહ જગે,ત્યારથી ઉંમર મળી જાય
દ્રષ્ટિ પડતાં દેહની દેહ પર,ત્યાં અવતરણ દેખાય
જન્મનો સીધો સંબંધ મૃત્યુથી,જે ઉંમરે અનુભવાય
ઉંમર કદીના પાછળ જુએ,જે સમયથી ચાલી જાય
                                  ………..ઉંમર મારી આગળ ચાલે.
ના અટકાવે સાધુ સંત,કે ના પ્રભુનો માનવ જન્મ
અંત તેનો ઉજ્વળ છે,જેનું ભક્તિએ જીવન સંધાય
જીવને શાંન્તિમળે ઝડપથી,સ્વર્ગનાદ્વાર ખુલી જાય
આજને સંબંધ આવતી કાલથી,ઉંમર ચાલીજ જાય
                                      ………..ઉંમર મારી આગળ ચાલે.

==============================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: