શુરવીરતા


                             શુરવીરતા

તાઃ૮/૨/૨૦૧૧      (આણંદ)     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શુરવીરની તલવાર જોતાં,વાઘ બકરી બની જાય
પરંપરાની પુંછડી એતો ભઈ,એ નમ્ર પણથઈજાય
                                 ………….શુરવીરની તલવાર જોતાં.
દેહને મળતા માનમાં,માનવી જ્યાં ત્યાં વળી જાય
સાચવવાની ના રાહ જોતાં,એ અભિમાનમાં ઘવાય
મળેલ હાથના હથિયારથી,એ માનને પામી જ જાય
પડી જાય હથિયાર હાથથી,ત્યાંકાયર એ બની જાય
                                     …………શુરવીરની તલવાર જોતાં.
માયાથી મળે મોહ જગે,ને ભાગે ભક્તિએ ભવસાગર
દેહને મળતી કેડીઓમાં,બધી વ્યાધીઓજ ભાગીજાય
શુરવીરતાનો સંગ સાધનથી,ત્યાં માણસાઇ ડગીજાય
તલવારની એક નાનીજ ઝલકે,સૌ સામેના ડરી જાય
                                      ………….શુરવીરની તલવાર જોતાં.

++++++++++++++++++++++++++++++++++